Skip to main content

Full text of "Vatican Syriac 19 Christian Palestinian Aramaic Lectionary"

See other formats


BIBLIOTHECvE 

APOSTOLICiE VATICAN^ 

CODICUM MANUSCHJPTOHJJM 

CATALOG US 

IN TRES PARTES DISTRIBUTUS 

WQVARVM PRIMA ORlEtfTALES INAL TERA GR&Cl Itf TERTIA LAritJt 
ITALICI ALlQRVMQVE EVRQP^SORVM IDlOMATVM CODICES 

STEPHANUS EVODIUS ASSEMANUS ARCH1EPISC0PUS APAMENSIS 

E T 

JOSEPH SIMONIUS ASSEMANUS EJUSDEM BIBLIOTH. PREFECT US 

Et Sacrofan&e Bafiiic* Principis Apoftolorum de Urbe Canonicus 

H.ECE #SZ>E*J)?ir DIQESSE^V^r *1{lM<4DVEJlSlOA/l]tVSQJ)E 

I LLVST\yiJ{V #T 

PARTIS PR I M JE 

TOMUS SECUNDUS 

C M P L E C T • E N S 
CODICES CHALDA1COS SIVE SYRIACOS LIBRAIRIE ORIENTALE ET AMERICAINE 
MAISONNEUVE FRERES, EDITEURS 

3, RUE DU SABOT, 3 

PARIS (VI-) Tous droits de reproduction ct d'adaptation reserves pour tous pays. 
Copyright by, Maisonneuve freres, 1926 7p JQMVSSECVNDVS 

Turn vero ad Bibiiothecam Collegji Neophytorum & Tranfmarmorum de ' 
Urbejuti ex Epigraphs initio ejufdem Codicis prashxa colligitur . 

XIX. I 

COdcx antiq. in quarto , membraneus , foliorum ijtf. iiteris Syfiacis Ra- 
lrEftinis exaratus , inter Codd, Syriacos Vaticanos olirri Undccimus ; quo 

continental . , . . t _t„_, 

EvANGELiA EclogadiA , five LcBhnes Zvangehorum per anni cnculum, 
a Dominica Refurretlionis , ufque ad Sabbatbum SanHum , incluhve : item i l*- 
cliones de RefurrcHione Domini 5 demum LeRioncs in Fctiis San8orum,*men- 
fe Septembri ad Auguftum 5 juxta Riturn'Syriacum Gracomm Melchita- 
rom . Et Leftiones quidem Evangelic* flint Vcrfionh & Diaietti Syrian Pa- 
l*Min*s fed titai'i Lectionum Sermone Arabico , liceru tamen Syriaeis t?ai<~ 
Minis defcripti . Godex proinde perrarus , imo in toto terrarum or be ., i» tal-. 
limur, unicus. Hajus enim Syrian Verjlonis ,& cbaraEieris PaUflini , neque 
exemplar aliud in Bibliothecis exftare adhue compenmus , neque ullus dy- 
rorum, Grarcorutti, aut Latinorum Authorum , mentionera ejus tacit . ao> 
cedit ad insftimabile ejufdem Codicis pretium , quod inter Ev.angelicas Le ; 
tfiones, ad diem viii. Oftobris , in Fefto S. Pelagi* Peemtent.s , UtHoria 
Adulter* legitur: item fol, 10*. duo Ma cQmmataLacsCap.xxii. 17. (St :i». 
in hoc Codice habencur ,qu* inVulgata Syrorum Verfione , & m plenlqae 
Thorns; Heracleenfis Verfionibus deliderantur . ... 

Titalus Le&ionum, fol'. 1 . C3s»u. ,aSs ^ w*> a^a^lA****- g> %*# Wj 

.0 vu^ i*»&> *-> j* <*A** *•* • &**• J***? ^; 7 

expbahe Bapti'tta , il P#^ ** P^caslen 9 una pott ahem ȣ*<** 
fcriL. Sunt autem ntimero quinquaginta. Ubi Calligraphus Johanm Baptilt* 
craffo en-ore tribnit , qua. font Johannis Evangelift* . Sim* crrorc decep.tus 
amanuenfis, qui tres Epiftolas Jacobi , Petri, & johannis , a Martmo Jro- 
ftio CetfW Anbaltinorum anno 10*21. Syriace & Latine editas , exaravit , Ja- 
coburn Catholics Epiftol* authorem cum Zebcdzi fiho confundit . En Obi 
earum Epiftolarum titulum apud Troftmm pag. 777- ^V? v ^ ~ t 

.JU ~**oJ»> MM b~* 0^0: U*i SanEtorum Apottolorum Jacobt 3 Pe- 
tri , Johannis, Transj?gu r ationis Qbriili fpeHatorum , kp&oU Jingul* , t'» 
%ua & cbaratleribus Syriaci; exmfe . I.n re tarn clara , quanta dodtorunv 
etiam Virorum ofcitantia ! . .,. 

Anteaquam vero fmgulas Leftiones defcribamus , juvent enim illas re* 
cenfere. ut Eccleiiafticus ejus temporis in Pabpft'tM Rit.us dignofcatar : mo- 
nendnm Leftorem noftrum cerifemu.s , Arabicam i'ltalorum epigraphen , &yr 
riacis Iiteris exaratam , quam mox infra proferemus , redolere Decuharem ge«i. 
tis PalsftUc idiotifmum ; multum proinde abhorrere ab elegann Arabum 
fermone. Deinde , quum amanuenfw, prcter Titulum Arabicum , in corpo- 
ra ut ajunt, Codicis defcriptum, alteram vel Syriace ,vel Arabice ad mai» 
ginem fingalarum fere paginarani adpofaerit , opers pretiam fore duximus , 
Strumque exhibere; una cum lingulamm Leftionam minis ; quorum L at inam 
quoque interpretationem , in gratiam eorum , qui Synacam Qialectu^ ra- 
laftinam minus callent , fubjecimus . ^ e- CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRIAC1, ■71 Sancti jonannis , ex quo ipccuiiiui» crgu v_,<tjjui. pimmui 3 i»um v ci uumuuo u«™»- 
»//>/" Syriaca , & Herac/ccnjt comparatum , Latinaque interpretatipne iiludra- 
turu j heic exhibemijs . Cap. I. S.Johannis 
Verfio Simplex . Heracleenfis . 

In pr'sncip'o erat /co» i»op»A«/ A**«fA /°°> v*o,o&_^( >■*-;.=». Palffftina , 
. /A^oo Zoo, «jk-*5 r ip cooo y er bum* Ei Ver- j^v^ OO)0 j^^ >o,o*J /A\i=o . J*^>o .Jei\/Za\Zoe> /$£oi 

D c ratVcrhum. Hoc oo,/oo,uo,o^//oMo J '*^°° .^°> Uo > oi ^ "./o£j Zo\ 1*4 ^ Joe, 

mtADeum. Omnia ... _ --o^a . Jo&l U± 

Quod fact am ejli in '• • • uojoMJ- ov=».Zoo>3 

ipfovHaerati'Et ^-H? ^ Zoo, /o6)U010 ^^-_ 0#/o ^ 

jU-^O . /oo, U-- -/j^j ^IW, 

J>o, Q a yooH-A— / ^_3 •^ J)o,o__jo 

jjojaj po,o . JaX^aa* J] e^Jaa**.o .jojiao* Ji ^al^aa O,li0 i.^i\o 
ova. *£*.±JJ> Ua . »- t - b it 

OOO) J_*,_»*0.O0O) ■ rtt...M 

. JaJaJj^9 y>O,J0D,J 

JILlffv".. J^T* j>0O»__J0 

JJ |L.->.'r>o . )0>4* 

y&. ^ . 0»£s— tO-24 /ooj.o^aW jiJaaA^o . ]ot±l ^a w_\A*j* o>_-*ua.S Joy A/ Za\ ijJU*(U •nit a erat lux homi 

nam . Et lux in te- 

iiebrii facet* Et te- 

nebre cam non co'-n- 

p'rebendcrunt. Fuit 

homo miff us a Deo, 

cut nomen erat *Jo- ■ .'*•,, < ' ' v - • •; . , 

honiies". Wc pen it *-^o m^m> |ju;^ >jo» . ^.a* cn\ >^av /*..( « r — >°» • 5 s 

/« tcflimoriium , «; /j©) . ^jLuo. d****, ]o^/ l^^J . /Zo5t3>£o\ Jl / ^ sb_.9 jZo*n*c\ 

telhmonium pcrbl- )Uyo^^ )l\ • l>9»" ^? ?W? •" IW* \^ ^ 

beret de lumine. at • ■ ' f • *^^ ' • ■ . • ° • • • , ' • * vv '" s 

omneicredercntpcr .^-^a ? /^a ^ yoo^A— a> M-^ Ua— A? ^- ;^-^^ 

ilium. Non erat ille GO) jj . o,^ ^k^o^ ^ ; °»rf* y^V-ov J ji . ^a ^aiio^oj- 

lax, fed ut tcfliwo- *' „"; .. ', . Ijojaj oo, Jo'o) uoioAui (J? . JjOOvJ OO) jooj 

WW . £>•(?/ ///.v V»o,o^( . /jo,aJ Nibs 6 • • ' ^ P i» 

Mtf/ omnem homl- . . ' . . 50,1^05 00).^ jiojaj u^j^cs ^a^X yofi-^o) 

ntmmmUntcmin V-A ^^ »*»*> ;Z7> U-^^ ^a^ bci^'.lai^M^ mundo erat &mun- 
dus per ipfuni fa- 
Uuieft. Etmundui 
cum non cognovit . 
In propria venit,& 
Jul eumno'nrccepe- 
funt. Quotqttoi au- 
tem recepcrunt eum loo, o, «.*.=> . /oo, 0,^4-=* i»ix^O 

JJ 0^-50 . ]U oC\^ o^ ? ^o^. . Kx r JJ 

^5^lX-/ .UOyo\_.=ua ji o^S.^ yiioio . /Z/ 

V2s.o^_-. : Uo,o^_=>.J3» m) \o — 10, .• v*o,o_ca.j»j 

dcditeispotejlatem a!U ? . mi'oom /o^9 M- 4 ^? W^ V°°^ ,.^ov-X 

ft' 01 Dei fieri ibis ' >" * v aio,_X: v a oo>j/o>Mj ^ 

quicredunt in no- ~T~ ^ • ^^.^ ^^iia.o)_io» „ ^7 n v 

mine ejutyqui non ? ^»> **» «^» <*^-« Mc ^, ^ o^*> '" r ^°? ^° ^ ? ^ ^ . JZ / c->-^» • 55^- 
n\ % «» v-9 ^>.0)\aa 
*iia-opo> ^ fA ' votuntate , * 1 u ' 11 , ^ ^ „ 1 • *.* llj i--^ . n , -v. 

luntatc viri\/ f d ex . o^._.Z/ fo>V«* jti /^/ ^° ^ ' ^^? Z^ 500 - ^^ f<*X?° 

lS - Zj(f(? 7? TO M V S SEC V N D V S 

Veonatlfunt. Et /op, )^^_^ Jj^^o ;a\» 00,0 . o,^_J/ L^ a L^JJ h+* 

Verb urn caro factu .: > _ ' ;„ 1 *•,' 

rfi.&babi tail tin ' *"-r-* **«4" '&fM*h»k~* °H**-~° • V^> 

nobis, '& vidimus a*—***-* v-*-r-° o^« ? j^a^.i_^ ^ Jo,^^! 

gloriam ejus ^ glo- } — T^**? f* 1*-=*°+' ^»> !<■***»*? 7 *» J~>=*o.a ^s wl***.) |A M a£i»,I 

rlam quafi Unigc- J* ■ — ;»> : JU»? ^»> jZo^r^ ^x» JJLaoj : Jc*/ /^xo^^bo ,*Ua<=>/ Ze£u 

rJtiaPatrc-ipUnutn . /Wao /Zac^ /iH*>o . Jiw^ao 
gratie & Veri talis. 

Leftio 2. ^iuw* -» t^u^CSv, hmu JRw. 2. *a* ^Johanne . In margine v=f ,*<u 
|^,a »&&» JFw. 2. />oi? P*/^* . Initium fol. 2. J-^L. jll uo^cu ^ao t*j/ /o,\JJ Z)Sot 
ncmoyiditunquam. In. margine at. "vsf iQjJ&a fL-a-ujaoJ |sjb>»a In fettoS. Jor 
bannis , in menfe Canum fecundo , ideftV Januario . 

Led. 3. ^a^a^, eiioj-i&s /»a,a V^/'^ oe, e «u^ ^ /jfcJW -^ 
ivr. 3. ex Luca; ettque ex Woattgelio ad matutinum Refurrctlionis V. In mar- 
gin^: 1^3 9^9 ^ ^ p^-. 3. £<># Prf/?^ . Initium fol. 3. yep* c # Jo* 
Ja**^ J-Ma\ «+-~*j/ oooj |>oa-. o)£»_*cj ovp E* .£or ^//o f;c r/j , eo ipfo die ', /^«* 
in pagum dittantem . In hoc" 9 & quinque fequentibus foliis 3 qua? Grace antea 
fcripta erant , Syriacis poftca literis nonnulla? Leftioncs fuoerfcriprse funt,ut 
ca, qua; ex hoc autographo Abbatis Elia?, de.quo infra, exciderant, fupplerentur." 

Left. 4. iu.a* ^a wtos^ ^ l^i\ *<u ivr. 4. £*/? Pafcba : ex Joban- 
pe . In margine ^3 V^j f ^o- P*r. 4. /*>/? Pafi/ja . Initium fol. 3. aterg. 

f^Sa^mio Uojo^xiflN I ^fl v ?Io ^U^-o. Joo» ^ssoZ i~*» jiOa*.\o Jdsaoi^O 0,^*^0 

. /csCxv? ovacx*o3 /o» . ^20/0. y^opn oo)j ^.^ Mtea^.. /^cix J/j ///o tempore: & die 
fequcntc itenim Babat Johannes ?& duo ex dijeiputis ejus: & intuitus e'sl Do- 
mintim Jefuti ambulant em , & dixit: Ecce Agnus Dei ." Ubi notandum , ub\- 
cumque apud Syros initio iedionis Evangelical dicitur, U^J ^9 o'o,z» . In UIq 
autem tempore , dialefto Palajftina heic legi l^o^^o o^L*a» ' 

Left. j. ufcAi-a- ^20 ^oc^s ^a- Pfr. <$. ex]ohanne . In margine : 3*^5 ci^a* 
h/ s . p ^ J- Z' ^ P V r/ ^ ' initium fol. 5. a tergo " uj^a *- . ]^ ^o j&JLl 
. v— 5oo»^ yoo|ju9 ua3a_aa-.ittja*4 «p>aa_**. y***>3 ^je 1// ilia tempore: Vir quidam ex 
P ba rife is , nomine Nicod'emtis , Princeps ludaorum » 

Left.^ tf\ ^^.o^ ^ opoo^s, ^p--.ja-»aa/ iv>\ (5*. fx Jobanne . In margi- 
ne : 1*^3 5 A.2»> o ^o. Pt/-. tf. ^o/2 P/t/?^ . Initium fol. 0". a t. JLaaot*jci o,^_l^o 

pore: & pott hx:c defcendit Domjnus fe fits in Capbarna'bum, ipfe ,& mater ejus 
& fratres ejus , & difcipuli ejus . 

Left. 7. ^ui-o. ^o u-xca^ t ^-» ^a ^^.£tS\ ^a. Sabbatbo pott Pafcba , ex 
jobanne . In margine i^a 3A<=. ? /^^ ^ SaHatbo pott Pafcba . Initium fol.7. 

rc : Po// /^ c qjenit Dominus Jefus £r difcipulf ejus in terrain Judaorum . 

Left 8. .wJA V^/ ^0 ov^^I . $ux^ ^ ji^ ^^ ^ 
^oe»* |*iiiol u> }Aa ^00 . ^ . Dominica nonja . Legitur ex ]obanne. Outre E-uan- 
gelium ix. Rejurretlionis ? P; ^ 0j ? ^/* w ff ". Additur in Rubrica ; /»acu 00,0 
o^jZ/ i.^^; |^^^» v^.3"^ ^o- li^Yay V-sS^co;^ ai E.v eo legitur 
Settio prima s qu£ legitur ad-vefperas Pafchatis s & Sabbatbo fecundo , fol. 8. 

Left. p. ^i^ ^ ^oA\J ^ Per. 2. exjobanne. Initium fol. 8. 05^-^0 
}i.x>> opo^/ ^qi ioo,n . 1LX^> Uo^ Z,^/ /loJ^*so M^^J uj ^ a .^. ftt^Jlxi 
. Jio^Aia^ u,o,ivCNZo op, ^qj^ /^ i3p/ *.^joW . uan ' f^ Q -^ i« "i//o tempore : /)/<? 
<t«/c/;j rrr^M jkBum eft con-viiiium in Cana Ga/i/a£ : & fuit ibi Mater Domi- ni' r 


I 

CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYR.1ACI . 73 

Ufu • vocatus cH autem & Dominus Jefus , ipfe Difcipuli .ejus 3 ad .con- 
nji'vium. 

Lect io.^u-q. ^so W^X\ .w»«u> ^ > » \\ ? Fw. 3. .e* Jobanne .. In margi- 
nC : ca"jA -? « .*■> v^ y>x. iv>\ 3. Hebdomad* fecund* .. lnitium fol. S. .a tergo 
l*~\^ )°^J ^~» ? f^y^ • uo !r *sc^£'^». )&o f.->ol Dixit Do minus difcipulis fuisi 
Sic enim dilexit Dens mundiun . 

Led. 11.5a.j~a- ^o o^jA^/ ov^^i^./ J^>A? .oj/m* Fer. 4. Hebdomad* 2. 
ex Jobame. In margine: o>" ^1*^ ?~ *f°* J 7 "** 4- H^^. 2. 'lnitium fol. 9. 

'<**( / 0O >^°»> *«-*- J***^ ^a»V.J->QO»loOOJ y,a \\.^ C s . Vi _\A\ Jp»3 po I 
\>ai>. J_J(o o*n*is J^/ . yoo£>» - r y$lo e^^- .vcjaa- fcaa u* oo» . JA.l_^ia--.^ Dixit: 

Dominus difcipulis fuis .<& turbis , quia ]ud£i perfequeban'tur Do milium Jefum , 
C o quod h£C facer ct in Sab bat bo . Ipfe autem Dominus ]efus refpondh , & dixit: 
Pater ufque adbuc operatur , & ego pperor . 

Lect. 12, ^a*i-a- ^ o^ji/ oy^xspl ^*5o_a\/ ^ a< per. j. Hebd. 2. ex Joban- 
ne.ln margine oi ^J^ v=>" ^ lnitium fol. $• a terg. \y^I K *.*>1 ^»i . J«J» **>/ 
J^k_**j yai.o — r iOA- <r aj . u o» fr^ao 1\*. \dh . \*s\ Dixit Dominus. Amen Amen 
dico vobis : quia njenit bora , & forfitau 'eft : quando audient .mortui . 

%,e£l. 13. _cp~u.a- ^ oy^jl/ c^^a,^/ ^ iv/-. <$. kcbd. 2. £.v Jobanae . In 
margine,^" ol*^ 0^0* lnitium fol. 10. J .* a a^ \y r x>i ^1 ^9/, j^ _•*,! 
• \&**- a uc ? ^^ ulo>ov-» • w^;-^ "V». »o.-ca=ia Ui Dixit Dominus .. Amen Amen di- 
co -vobis . ^i ego testimonium pc.uibeo de meipfo , teftimonium meum no n esl njerum . 

Lect. 14. _50-.i~.a- ^o o^jA\/ o»>-> r n\ f ^ A^W .pa- Sabbatbo hebd. 2. <?x- 
]obanne m In margine. v^~ ^^ ^ lnitium fol. n. ^c, Uzoi^a o,A,L^* 

^9 j*=»J ^.a^3 ^000, ^,jo»S . ^}JW coo; „ vrDa^^/^^ *^_A> ) Z/ aM_!~> |^? |ai.," '^ 

Jjc\^\ /!/> In illo tempore' .'-omines illi quum vidtrjai fignum* quod fecit Do- 
minus Jcfus, dicebant : H/c T;f/-^ ;^/7 Propbcta illc , ^«i .^«/> ,/* mundum . 

Left. 15". ^»aoi.>3 ^>o K,.m<?\! ^c» a\a\/ ^^.^ ^ Z)o/tz. 3. ^oH Pafcba , 
ex Marco. In marg. |^a * 5 .v=> ? v^ |c A ^-. lnitium fol. 12. J^^n c,a"_^o 

io tempore: Et >vcnic Jofep'b ab Arimatbcea confiliarius , dives 3 qui & ipfe ex- 
[petlabat rcgnum Dei , 

Left. \6. ^i~ Q - ^o o,*^A\/ oi^jd/ ^A\/ ^o. Fer. 1. hebd. 3. ex Jo- 
banne. In marg. v^ ^^*^ vr»" ^a- lnitium. fol. 12. a terg. )xo 3 ^n o,A_*^o 
^pa-^sa.^ vA-Ur, 0,^0 jooi^ c )3,' /^.no #;= i^ ^9" ^ joo,,, ],; i// tempore : Er^r qui- 
dm fer-vus rcguli , cujus "f litis cP.gr ptab'at in Capbarnabum . 

Lect. 17. QQ-a^^ ^ o,&\&\/ o> ■-■■n n/ }£^2\Ll .^a- iv>\ 3. Z'^^r/. 3. exjohau- 
ne . In marg. ^J ^j:^ ^ ^ Init. fol. .13/l^-W^ ^^0/ . /^ j-.^ 

e-**»>. ^^alao» /JO, l^aOx,^ il^^^o/^;^ V /^\ari*_»jJa^.a_'iea--^ . ^aS^ 

_f^^> Pixit Dominus. Amen Amen dico -vobis : facile s non pi bum , qui traffic 
& pc>-it 3 fed cibum bum 3 qui maneat in rvitam aternam . , 

Lect 18. ^cxa-.a- ^q ofC^*^ Oi.^.rol l\z>i\l J*** Fer. a. hebd. 3. exjoban- 

■" e \ Ifl rnar g' ^ ^-^^ ?" f~ • Init - f * IO ' °.°> U.l • ^a~3_- /po yo^. po.i 

^a_oJJ Zo\ }l /? ^5o» J*Zi*> Jjo-mX D/x/V Dominus ]ejus : ego fum panis wit* : Qui 
venit ad me, non efurie't . 

LeCt. Ip. ^-i^o- ^a ojfiCbytv^ c\^£a\ yofil \7 po- I 7 *?/-. 5. ^e///. 3. fxjo- 

batttte . In marg, ^ *o^..=, d; w>tu Init. fol, 14. . u^a^-. /pa ^.? l^o^-.o o»^_2» 

^ lie--? 5;ia^aa . Jq>/ U«C. v^_\a,» vJO o^Ja^^. 1*0*-/ i^V'ol III Ufa 

Tw.il. v * k ^ * **«- 


"?' " C ? tT f !l2Lt2»>«£ Um, tempore \ E po'fl b*c cntVomhus 

}£•" * *c3« • EiBi fl i«u ]»d*i , dicenus : Quomd, b,c no-va hires, 
quum non didiciffet . r. hqo am LUX munai . witi «» w r'" —~-» - ... 

lohanne . In marg. J^X,? M^ >*^? I^* tt ^? f-** f° . • A ' I 

Left. a8. ^ .- -*A **^ *** r Srfte*. W4 ; « . 74 TOiMU^ 5ECUNDUi 

r fffl ^ dixit Dominus Jefis: H*c mm '& voluntas ejus , qui mijit m 9 Patrh. 
Ouicumque njidet Filium . , _ . , , . v 

• Lett. 20. ua^ _~ M&jfeJ ov^ 0^0^! f* Ver. 6. held 3 . **> 

fem • In marg. s^ cL**> ^ Init. fol. 14-/ *f 8- <°° '• fM°C % ^ ,*^\ 

Dixit Dominus fleis . Amen Am** dice vobis . kgofum pants vtt* . Panes ^ 
#>v manducaroerunt manna in deferto , & mortal [ant • 

t -J- k\ *"*v M ^ M } £la£&* -po- Sab bat bo bebdom. 3. ex 

lobannp . In mare. w_ e>_A^» c=l_*. «^c- inn. A « l i- d c . r^ • . ^w / : 
fuig.Rte ego prtcipio *vofa: ut diligattsa/tcrutrum. 

D «. 4. Init: fol. 15. a t. .d^o vo.^ loc yftjto ^.0 J***^ o^o 

eotrn, & apnfit Domiaus Jefus in Hierufalem. Em autcm in Eurufalempro 
ablutione pifcina , qua woeatur Efoaice Betb-efaa . 

Left. 23. Qa*l~a^ r» Ovi^A( Ov^iQv^< «*^«^> f . J^ 

r., ZLI *JL ^ ;^w^ .t,,o^ Dixit Pommus tts , V u ****** tn 

itfumexjudtis. Caro ^™??#£Z! »J* ^ ^ 3- ^ 4. 
Left. 24. oixi-^ ^ t&*fri o&^tsg* ua . , * A *T1 / 1 
CODICES MSS. CHALDA1C1 SIVE SYRIACI . 7S 

,U u/^iM Dixit Dominus Jefis Jndak, qui ere dide runt in cum: Si -vos 
pcrmanebitis in fermone meo s mere difcipuli ?nei eslis . 

Left. 29. --^ ^ ^ c**oaV o^a^ "^ ^, ^^>^ , U 
„u~o- ^0 -Dominica Samaritan* : Dow. v. hebdomad* V. posl Pafcba , 'exMo- 
Auut . In marg. U,a 3^ Ja*a ^ Init. fol. 30. a t. *«**_« a*Jd>« 
^^/^/^f/jo,wpo^,^ U-^\^a_^_/j^ \lUln Wo tempore', Ve- 
nit Dominus J ejus in U-vitatem Samaritanoritm , qu* dic'itur Sucbar 

Left. 30. u*^ ^ •*joJ^^j r ^ua t u«fiii^.ftr. 2. M4*. «u 
banne. In marg. o, v*__o> «. ^ Init. fol. a2 . Jo,^ Jo* £jW ..^,oc^\ /po ;*/ • J* '^T 20 V** 00 ' * ■°* N — '• -V- aa .-^'. D/ *" Dominus Judeis. Si Dens pater *vef?er 

efjet s diligeretis me . " ' 

Left. 31. _yuwu <* o^J^/ e^xo^f /^^/ ftj% ^ M 

«c J«teM . Id .marg. c^a ^ ^ Init. f. 23. u_,£^ u**.^ /^ pof 

•/^.'^^^V p t* • *-<?>** ptxit Dominus Jefis Judti/. Amen dico\o- 
hs . Siquis fermonem meum Jervabit , nan videbit mortem in sternum . DUunt 
ci y.idxi . liim no^oimus , quod dcemonium babes. 

Left. 32. ^ ^ ^ i^yl $ er , 4 . Md% %% In m ^ ^-^ M In . t> 

o,ia\ /£/ t^g^ttfc^W l^_.o wl^.L, 1//0 tempore, Afandit 'Dominus Je~ 

jus in montem , & fedebat ibi cum Difcipulis fiis. Adpropinquaba: autem Pafcb* 
fellum Judjornm. Et ele-vavic Dominus Jefis ocu/os fios . Et <vidit turbam ma- 
gnam men tent em ad ipfum. 

Left. 33 . q^-a- ^o o^asC^, oa.xo^ W-a.^s ^ Fer. c. bebd. %. ex 
Jobanne . Init. iol. 24. ^, . ^ fc^^jdV ^ . w.,^ «iu* /p. U ? 
V^^^ V' a ^ ^ oa — ? ^°» 3 V»— - s*«»J-.iI> £/ <#V/> Dominus Jefus ju- 
4*it. &d judicium mundo buic <veni\ ut ii 3 qui non vident » aide ant: & ii » 
qui njidene , caci Jiant . 

Left. 34 oj o ^0- u^^a. * o^^ i ad , ^ *A*ixl cv^x. Q<s ^ ^a- Fer. 6. 
bebd s. ex ]obaune/hut. fol. 24. a terg. V^.oW jErfiA /** pj 

- «lft- texiBU V=.oZ ? W*-J -^«^ jj/, u \ ^_^ ^ ' Dix j c DomhlH5 j„. 

«»,yw ad tpfum venerate. Propter hoc Pater amat me, quia eeopono aiiimam 
mea/n , ut iterum fumam earn . 

^ /W. y. exUhmne . Init. fol. 25. jU7 . JS po /. u»o'xo-. U ^^ 

•>*35? ^^ Kejpondit Dominus Jefis , & dixit eis . D/xi wtis, & Vos noncrc- 
itis • op$ra , qua ego facio in nomine Patris , ipfa testimonium perbibent de bono , 

h,U } 5<f ; °" '°* a t- .5^-** e» ^r^^ o>^ a ^s.ua^^^ -^ ^u Dom.6. 
J- ^'5 J^««». Init. fol. 26-. Jpc ^_^ oc r c,o .po/ ^oj-Zo civ^co 

X' ^^«°_^t-sp^i X* ///o tempore dixit . Et qjium iranjirei Dominus Jefis, 
cum eo Difcipuli ejus, -oiderunt quemdam cecum a natiuitate fua . Et inter- 
rogaverunt cum Difcipuli ejus dicentes . 

nc T r?" -9°^*^ ^= ^^W oj^W ^J^s mm. Rr. 2. bebd. 6. ex Joban- 

. . IIHt. . toJ. 28, ^poV 000,0. /J^ij U^.t.So UjovO l«.»'ak_JOo jLtoOf^.O o,«VA-i.O 

^^- \«- *-^-i, U>r*2> y>oj /o)* yai, e*j/. Jio J« /'//(? tempore , E/r cowvoenrunt 

K 2 P;v,V- 
'/* T MV S SBCVNDVS Prinvipes Sacerdotum & P&arifii concilium 3 & diccbant : Quid jacimus , qn',1 
hie homo mult a figna facie ? 

Left. 38. ^^^ ^* JJ&Mby* Per, 3. ex Jobamte . lnit. fol. 28. oj4Oa 
oj^of u> u*_A-'»a . ]!/ ^»^-> «^t» a£&&»s l^^ao/ o^ ^a ygS \_\^X i^so;*^^ 
y^oa\*jo>» yoli JS^\°L'l ^Vn... , '^SA ^c^a I« Ufa tempore. PropM 
vea adcejfcrinit curia , quia audierunt , eum feci jfi hoc jignum . Pharife'. autnn 
dixerunt ad in-vicem : Vidctis , quod non propcUn quidquam , 

Left, 3p. jj.i.^a ^» oa^o&t oA»o^ fcfcaW ^ fr>\ 4 : bebd. 6. ex\ 
Johanne . Init. fol. 20. a tcrg. ^.j,'o vxaa-a>* /*.» VJ^ao ^-Xo, . v**>o>.^ fcao f-^f J 
. (*.=» ^ascuopo /o'o> jJo yoOMioJaXS *&!*> /o'o, JjW g&a ^0. yoe*uo pa^f £/*/> £)o 
w//;r« Judceis. Hac loquutus elf Dominus J ejus , # tf^/77 5 P abjeondic fe <j£ | 
cis . Et omnia hxc figna facie bat coram eis , ncc tamen in ipfum credebant . 

Left. 40. V4J* v° V^jJI? /soi ^&* vi» a .Q^ ^*> }~U*> »oUi»^3a*3aa « 
llli}^/ 00,0 opaUc&J iv/\ 5. Afcenf.onis , ad Mat milium , ex Marco . Petitur hoc^ 
E-vangelium ex E-vangeliis Refurretlionis , eilque tertium E-vangelium . Fol . 30.J 

Left. 41. ^o JUvoSiJ ^4cf\? /50» v^X^- • 5»*A ^ wa^-c^ usnjja^f o,)^ 

p&>Uabt ^*s^J? ^ff/'o *<V Mijfam t\fcenfio.iis . Pftitur &w' E'vangelium ex E-van- 
geliis Refurrctlionis , eflque fextum . Fol. 30. 

Left. 42. 3W~q. ^ao o^a.^mS./oj^ioa.^J y>a- • ^X2»5?o +~\oFcr.6. hcbd.6. 
ex Jobaitne , lnit. fol. 30.00c) u.=»o /ovS\^ ^^xio-otio ooo» . u»-._>o\iCi>. j^o pa/ 
W£» -i^Li* ^ Jbhfo (J,^*^ . ^ixucao Dixit Do minus Difcipulis fuis : Credit e in\ 
Deum , & in me credite , In do mo Patris funt man/tones mult a . 

Left. 43.' < pu~a.^a oM»*a»\f c^*-^* A- 8 **^ ^x. Sabbath held. 6. ex 
Jobanne . Init. fol. 30. a terg. Wiaia' |j:? ^.oj i*^-^ ucj^I-xl^^^ Jj^ ».W 
^Cioaao" M *^ ^i^e 9 : V^ - D/a ' ;V P^' ff/ " Difcipulis fuis . JWa A*c,| 
y»^ ego loquor •vobis , a me ipfb non ego loquor . . 

Left. 44. ^uwi- ^» ^^a\/ ^=. : W t~^ f^. Do -'» 7- f-^ Pafcba , 
ex Jehanne . Init. fol. 31. i*eju.*\ jllo 101^- |^^ V.A* ^.oj l^o^-o oj^-^o 
|*A*. JL'U W • ^?° ^» a *^ U Mo tempore. Hcc loquutus efl Dominus Jefns , 
& elevaTjit oculos fuos in cse/urn , & dixit : Pater , njenit bora . 

Left. 4?. j f ' : -i-(" oPach2«^ f^lW* ^' i.hcbd.7.ex]ohanne: 
Init. fol. 3a. V- t - Hd U&a\ iaA»U. fl • uo^_;l«^^■^ ji-^o i^/ D/'x/V Dominus 
difcipulis fuis : Non turbctur cor tuHrum s ncquc fo.-midet . 

Left. 4(5". ^*i-.a- ^o oA-^W ^»^./ua /JKbu^? ^ Fer. j. hebd. 7. ex 
Jehanne . Init. fol. 32. a terg. V*^\ y^X fiC^o' ^o» . uo^_yl^^X }&> pal 
^.\^rjU h Dixit Dominus Difcipulis fuis : lUc loquutus jum -vobis , ut non 
(randatizemini . 

Left. 47. 53^*. ^o K=^? s>o. Fff. 4. e* Johanne . Init. fol. 33- p« 
. va =»X ujJ^lsao v^^cdj 00, i^.» ^5 u^" w^a-bo 00, llh JJaa . uoV*^^-,/;.:* Dixit 
Dominus difcipulis fuis: Omne quod efl Patris , me ipfum glorificat : quoniain j 
de meo accipiet 3 <& narrabit -vobis . • 

Left. 48.^0--:^/ -pa- . ^^Vo o^^\^ Fer, $ t ex Johanne . Init. f. 34- 

^oj«" 00, uacO l=>1 ^a y^aJU 1^> \oSJ yi^X |j^/ ^30? ^? • uo^aa^K^ Ji^a r->« 

v a aX Dixit Dominus difcipulis fuis'. Amen Amen dico -vobis: Omne id, quod , 
httieritis a Patre in nomine meo , ipfe dabit rvobis . 

Left, 4P, ?u*~*~ & ov^^»\/ «=A5o^? y** Fer r 6. hebd. 7. ex Johanne . 
Initium fol. 34. a tergo : U : ^o\^v»^' A^_X*-» Ua ^-o, . ^ao^-o o>ls±-=>9 CODICES MSS. CHALDAIC1 SIVE SYR1ACI . 77 

QuemAdmodum mijifti me in mundum , ego mifi cos in mundum . Et propter il- 
Jqs e^o fanclifico me ipfum . ' 

Led. so. »«K^ optu&J \L^ ^q 00l o AiSbJ *^*> ^ SaHatho 
pciitecofles : ex bvtngtltu Re/urreclionis , eftque undecimum /ink. fol. 3?. 
^o;.£a y^cua^usoo^xsu. Jpo *_*? <u^ »So £r gva/n ediffent > dixit Domiuus 
Si/noui retro . 

Left. 51. ofyi^l y. Dominica Peueecosles . Initials fol. 3?. ciKtlsio 

frj? «e° ■ l ^ . y rr-A ft? LttaXD -. 1v* /«?°» M M**» i^\ 5 Ux** j**^ 

Do mi mis Jefus , & ckmaoat . Qui Jit it , venial ad me , & bibat . Heic 
dcliniint Lediones ex Johannc , ut notatur fol. ■$<$. in hmc verba : . p . Vv 
ittaA>aak> u^jsbj^oi «a*.«us o>*»ao Explicit Evangctium Jokmais He/Lisle \ 
ideft 5 Grace ? Epbcfi conferiptum . 
Sequuntur Lectiones vaooj** ^a ex Matthco ; videlicet . 

Left. i.o,y_.LxV *\2» y$x)t&\ ^<u i? tfr . 2. poli Pentecoften. Init. fol. 3d*. 
J.jaM ^Ac, ^o t? yopoZ JI> a*>J- . jpo ;._*>/ Dixit Don inns . Videte , ah of en- 
ii.it is unum ex bis par*vutis . 

Led. 2. u»o/£*> ^q.o,^^/^^ /*\A>\/ ^ p rr . 3. p ft pentecoften, ex 
Matthao . Inmum fol. 36". aterg. ^aaa^ |^\^. ; 00) o J^o^ 0,^0 
v oo,^**i^i^ 3\_mo jL\«^ I« /// ^Mx^0r« : Et erat Domiuus ' Jefus perambulans 
per totam QaliUam , & docens in Synagogis eorum . 

Left. 3. ujAoa ^ b*»^i ^pa- Fer.4. ex Matthao . Init. fol. 37. fc* pa? 

Domtttus difcipu/is juts . D/co enim "vobts : niji abiinda-verit juftitia -vcftra ma- 
gis j quctm Scribarum <& Pbarifzomm . 

Led. 4. v»j&io ^_jB»a\/ y^o- ¥cr 5. <-at Matthao. Init. fol. 38. f ;.*> «do? 
r >a^a ij.^/ oi^. \&* o^Z/ ^^a.; ^o> . us i.x>U Dixit JSomimts . Diclum eft 
an tern: quod qui cum que fepudia-verit uxor em [nam , det ci epifhlam replidii . 

Led. 5. K*]ts>a ^o ov^a^/ ^¥er.<S. ex Matthao. Init. fol. 38. a terg. 
yoAusooi ^o ji^a i.xl Dixit Domiuus : Quis ex njobis . Heicdimidiinn folii cx- 
ctditj feu tnanas impia avulfit.. 

Le6l. 6. .anoxia 5» cj.i^\/ a^ -aa \o\/ AaaJii *** Sabbat bo prima 
pott PcntecoHen, ex Matthao . Init. fol. 3S >. ^o, yi ^ \|i ? e _\ J& ; .^l 
U-si U yy>a ao;., |^ ? vi0 o D/x/r Domijimi Qii a te petierit , </« ri : ^ y//i 
a tc vo/neri: mntuo accipere 3 tie pr phi has . 

Led. 7. o* jA*> ^o \oiif ^Z ^ a . Do/«. 1. c.v Matthao . Init. f. 35). a t. 

la-- |_j/ ao? : U*~*«» ^5a_Q US*'}**-*} yol ^ \o* . U^^ /po i.,aef 

jT'z^ 5 ^* ^"^^ ^p? aa '°v ::: » D/x/V Domiuus difcipu/is fuis . buicumquc igitur 

conjitcbitur me eoran/bominibus, confitebor & ego enm coram Patre~^qui eft in ca/is . 

Led. 8. wjA^/acxa&J ^Sabbatbofecundo . Init. fol. 40. iq_jo>£ JJ . ^ i.^1 
y.*ML o»s , : ^.J» v oi/> j,^iju»a . ya^ ? U j/j D/.v/; Domiuus, No/itc judica- 
' <■ i ne judicemini . j/; ^«o mu» judicio judicabitis s in eo judicabimini . 

Led. 5). .xaoA^io ^o ujjW r-X/ ^a^. Doiii. 1. ex Mattb. Init. fol. 40. at. 

»*aaa*f /iaa^ao Us^ltt .Mo tempore cccpit Do minus Jefus pradicare dice us . Pa*- 
Ufintiam agit : adpropinqua r vit cnim rcgnum ccclorum . 

Left. 10. vteaA*^ ^o j&i&J JS^^^^ yaa. Sabbatho 3. ca; Matthao . Init. 
0I.4l.wLa«i ^^^k [»»&« yoo,^' ^.^.0 ujba" N\»a^> y»? ^a \o . /pa i^o\ 78 T O MX) S SECVNDVS 

» Jx**< ^i*. o>&*^ U-S*1 v^. D/.V/V Dominus . Omuls igicttr , qui audit Jermones 
meos , & facie eos , JtmilfS' eric Hiiro fapienci , qui adifcae domum jit am fnpra 
Retrain . 

Left, ii. setab*z*f ejjasoa ^a j&XA\/ +^l ^.a- Dom. 3. ex Euange/io Mac- 
tbcei . J nit. fol. 41. a terg. «i*S,JL.ooi y>7 y/ . U±\ ^0% I'kss^} o^o.:^ . J-,.*, ^} 
. *_— o»j Joo» yj .^j^ o,"\&a : J*a*. Dixie Dominus . Lucernd corporis efi oculus . Si 
igitur oculus tuns fuerit purus , totum corpus tiium iucidum erit . Deed unurn 
folium j & Leftio Sabbathi 4. 

Left. 12. . y&ts^x> ^ao >\cii\/ »JSs .pa* Dcot. 4. ex Mattbeeo . Initiunt 

A-)j»-io \»vj^o J&*2. a^g» jLaaf **-*^ : ^P" 3 • » M ^° c * r>0 In' Mo tempore : £/• 
yw///* ingrcjfi's efi Capbdrnahum , accejjit ad eum Centurio s rogans eiltti > & di* 
cens : Domine , puer mens jacet in domo , mate fe habeas . 

Left. 13. asofi^oo ,j»^soa\/ Av^s/ ^a- Sabbatho 5-. <:>: Match. Init. £ 42. a r. 

: £eaa.:>o ^5, v=^.&. vaj^zS jj>a_-. : «~>°£ *~a >xoai»— . ir» f---^^. *2>o .' tccoJj_ii bj^^^o 
VJA09 pa£oa' jf« /7/o tempore. Et quum tranfiffee Domimis ]efus ihde 3 H)fdit ho* 
minem fe dent em ad telonium , nomine Mattbceum . 

Left. 14. u/Aip ^50 tyuzas&J »*£».{ ^a* Dom. 5*. £.v Mdttbceo . Init. f. 43.- 
^*.' t -4A. voov^A» ^.iil ©t&- aMo/ : /;^^>. w-A^t*^ JAjJJ oil *ao . J.j»o^^d ojA.*..^ 
In Mo tempore : ' Et quum transfretanjerunt (id terrain Gergefejorum , occurrunt el 
duo d-£?noniaci . 

Left. 15-. ueo&.oo ^20 gu}\j&l -^a. Sabbatho 6. ex Match. Init. fol. 43. at. 

In Mo tempore : Ecce itous princeps adcejft ad (Jejuni , adoraw eum ? & dixit , 
Fi/ia mea mo do defuncla efi . 

Left. 16. u*oAvo3 ^ tp*+a>] ^>W ^a- Dom. 6. ex Match. Init. fol. 44. 
ojAju^sc^. jL la ja \ o l°\fl vji^jtoo . |jao^*iQ e^ls^o hi .illo tempore : Et afcendit 
in nanjim 3 & transfretanjit , & *oenh in ervitatcm Jham . 

Left. 17. ^xoo^-oa <-:o > i^=s|x=/ A.^.as/ Ji-Oa.* SdHatLi j. ex Macch. Init. 
fol. 44. a terg. u^ ]o.L*, ooyJS,^. w\> ^io u ^* , ai -p.^ J I <*l f***> v° • /^° *-r^ 
Dixit Dominus : Qui amat patrem , aut matrem p/usquam me , non efi me dignus . 

Left. 18. u*o&*io ^20 \>^U^ +*S\ Dom. 7. ex Match. Init. f. 45. oj^^cxo 


/p i// i//o tempore . Ef ^».v^ tranjiret inde Dominus *Jefus , apprehenderunt 
eum duo aeci , c/a mantes & dicentes . 

Left. i$- u^o^*^ e*> ^>oi/ A^-coMMaa-, Sabbatho 8. f.v Matth, Init. f. 4^. 
a terg. : uaoi, v*v_jii3 JJ> ^_ioo oo» iA_aoa\ : u-^ais oo» ^_*\_> ^>o . ) t ^ Q j,_io( 
. uo^—/ *«r=oo Dixit Dominus. Qui nan eft mecum , contra me eH 1 & qui non 
colligit mecum 3 difpergit . 

Left. 20. u»oA.^ ^a ^uiol/ ^^ Dow. 3. ex Matth. Init. fol. 4<5\ o,^L^o 
yjor-Ais ^^U/o ^^-"-<» ^o^aoV tal*. : ^oi. «^-aj *ao • i^o^-ja I« ///« tempore f 
Quum egreffus eH 'Jcfus , Hiidit turbam multam 3 & mifertus efi eorum . 
^~ Left. 21. us5o^*ia ^ >io»/^'^s ^^tt^v Sabbatho $• £X Matth. Init. fol. 46". 
a terg. voejX i.»?o uo^oqX/. /Zj.jai,*j^\ /;^a uiaajs?^* ] t *i U) 00, . |^»of.*ia o>^>l*.. - =»o 
. v^>. . ,y.S^~v* va_jcn -*Ma'_ /Z\\I i«=xa fo,$ - |^a\ao/ ^.>o» ^i, j-j,' ^^j^ia iff 
i//o tempore . lpfe autem Dominus 'Jefus Hjocanjit duodecim difcipulos fuos , & 
ait eis : Mifereor fupcr banc turbam , quia ecce tres dies exfpcclant me . 

Left* 22. usofclip ^>o ^kBo/A^ /;»oa« Dom. p- ex Mated, Init. fol. 47, CODICES MSS. CIULDA1C1 S1VE SYR1ACI . 79 

J* ,//o rr«/0r« : be compelle&ac Jefus difiipulos a «* afcenderent in na-vem , # 
pr£cederent eum trans fretum . 

Left. 23. U|oq ^o ^«.K&s A^WSs /r^cu SaUatbo 10. «? Ato£. In it. 

£47. at. yU^-o^ o^/o ).)„/ ^^w, ^.o, cu-o.;^ oU v., , a . J^o^o o,ic^o 

^°! l^y^^l" llb te JT r * : -Q?"" «*"■ ^ceffiffe'nt it > qui denarium 
accipiebant 3 dicunt itmaai . Mag: Her vefler nan foluit denarios ? 

Led. 24. vsm*^ ^ ^jS^ «-&> ;^q<w Dam. io. ex Mattb. Init. f. 48. 

•Ai. sp-Vtf i*» . •aa^o I» /7/o tempore: Et quum -vcuifet ad eum Curia, accef- 

fit ad eum qutdam, & procidit ad genu ipjius s die ens: Domine , miferere met. 

Led. 2 5. u*o^>o ^9 &2u<* ^|U ^a. /Ms*- Sabbatbo n. ** Ato£. Init. 

fol. 48. a terg. £^\*, ,yf . v p»? ©,*..' ^ou»" u^a «\ aa ^oo . koa^o ei\*:*> 

, M^ Va ^ o,U/ i^k.9 v*»jjJ J// j/& tempore . Et accejferunt ad eum Pbari- 
fci, tentantes eum » & dicentes ; Ji lhet bomini repudiate uxorem fuam propter 

omnem caujfam ? 

Left. 16. uaoxu* ^o i*\.»J*, ,U fcn<u Dow. n. <?* #£*«£; Init. fol. 40. 
<=***" t*^?^? ** /^ ^^ J*M**.J Ma^io auroftf' . jJioo /jo, Jpo *,*>> 
uioy - r.\ ^ N D/*/£ Dominus banc parabolam ^Simile fatlitm 'efl regnant 'cce/omm bo- • 
mini Regi , qui 'voluit rationcm ponere ■ <:«/* fervis fits . 

Lett. 27. vroD^ic ^x> i^vW Ac»J*» /ix»a. Sabbatbo 12. <r# Ato£. Init. f. ?a. 

^joioo v i'I /o,o u^a lu i/lo tempore . Quum autepi Dominus ]efus ,& i//i exl- 
rent ex Hiericbo 3 ixenit poH eum turbo, multa ■: & ecce duo aeci . 

Left. 28. v£oo&^ c,jo^>^ ^a^j^^ ^^s. ^>a- Dom. 12. exMattbcei Evan- 

gejh. Init. fol. JO. Jia^o o^. jjo/o uaak. /po Zq\ t - ^i^o J^aJ^O o^fi^l^ 

. Aoj._-. y>\?\\9 ^-*~* : ya. A . t=>^ l* . ]>=x^ I/t /7/o tempore . E/r accejfu qui dam 
ad Dmhum \efum 3 & ait eii Magi Her bone , quid boni faciam , tit njitam 
teternam pojjideam ? 

Led. 1$. a»o^io ^ao ^b,K.\i ^»M /*oa- Sabbatbo 13. e^ A£r^. Init. 

In dlo tempore: Quumque abiijfent Fbarifii s confiimm inierunt aduerfus Jefifft , 
ut capprent eum in 'verbo , 

Left. 30. u»o^xi& ^_i» ^.v<^v\,£ jj-./f.Au Dom. 13. ex Mattb. Initium 

IOl. 51. Xj^Lxtt O^-' \^.^0 ^3 ^jiO . &*A /po |0O) <r» V*.J^. ji^iO JjO, f^Q i*>l 

Dixit Dominus banc Parabo/am . Homo qui dam erai paterfamilias y & plantavit 
llineam , <ty f e pem circumdedit ci 

Left. 3i. fc cooAaao ^o ^l^^aj/ AaUb Jiscia^ SM&tho 14. ex Mattb. Init. 

1.52/V^ • ;-^q/o v»o^i_ r 5a\jC^.o I . . ir o ^ i.3 oJJ asaalos- /^a "^o<j ^T^so.l^oii^^a o,N_!*2»o 

\***-»ao I^^slco a^j\- U«3>b9 o,£\2>ols^o . In i/lo tempore . Tunc loquutns efl Do- 
minus Jgfits turbis & difdpulis fuis s dicens . Super Catbedram Mo/is federunt 
Scrib £ & Pbarifei . r ' J * 

Led. 32. as:o^_oo ^^c ;_«.£s r ^5? r ^ /^-xso^ i)o/w. 14. ex Mattb. Init. 
fol. ya. a t. JL&+* ^_^> v?0) J*i H=»^W»*f /ZoaCsao Ak»o>y . ji*oo /jo, /po po/ 
r ^ Dixit Dominus banc parabolam . Simile" faHum esl regnum ccelorum bu- 
rnt ni Regi , qui f ec iz nuptias filio fuo , 

Led. 11, ussoiwa ^0 jj«.JA£^eiQ3 ^^QDr/p^u Sabbatbo 15-. ex Mattb. Init. go TQMVSSECVNDVS 

iffitxif uoa-uao^ In Wo tempore Et egrejfus eH Uomimts Jefus de templo , & 

abibat : Et acccjprunt ad cum difcipuli ejus , ut fignificarent ei de HruHura templi . 

Le6t. 34. uaoi\** ^o i^}^-*^ t*^ Jr Qa * ® Qm - **• ex Mattb. lnit. 

Jxnoiai^ Ka> ? xoa ^^ot I« illo temoore . Et interroga'vit eum quidam fcriba ex 
eh , tcntans eum, tx'dicens. MagiHer , quodnam eH mandatum magnum in Lege . 

Left. 3$. vtto^^ ^o j^^l ^xo/ /iJDo* Sabbat bo 16. ex Maitb. Init. 
f. 74. w^sfiv- yoe^aa ^o, ? J»^ j>? <-?*! '**=**- A?. a:iX ^^ ^ • /** **J f )i - 
A'/V bominus . Amen dico uob/s: nor, prxteribit bxc generatio, donee bxc omnia jiant. 

Led. 3V. ^aoj^ia ^o mJ^u *-^> /***• *.•*• ^ f * Mxteb. Init. £5?. 

„ .a:u^ ,0^ *xnioo l*e«^j£k irX>o . ©& V^U *=^ r^?£ ?.$*** fe 8 * '*?? jH 

D/x/7 Dominus 'banc para bo lam . Ho/ao y«/'i£»>»' />^£>'.r projicifcens vocavit fir- 
-vosfuos, & tradidit Wis bona eorum . Eodem autem fol. j?. a terg. hac ad- 
notantur: Ioclx^o 3o«~S\ /;* l»*v{ &*« yw ^"A^o ^r^Z|-^ *\*^.. Ex- 
piiciunt Letliones Matibai hvangeliFt* , qut font fexdecim Leftiones pro Domi- 

nicis & Sabbatbis . 

Sequuntur Leftiones ex luca; videlicet . 

Leftio 1. fa***. „za %»1& Aa*l Sabbatbo 1. f* I»c<f . Jn margine ^o- 
jcx^o J»k jjo), «&" ;&.=*». Sabbatbo 1. posj feflumCrucis . lnit. fol. 55. a terg. 
, JLX^? J&U4M pa****^ «a«s* jr* *— jo lx»0,*O p,ty=>o 2/2 illo tempore : Et 
defcendit Dominus Jefus in Capbarnabiim ci-vitaten? QaliUe . 

Left. 2. o^i -ao VJtf ^5\ kaxtuPom. r. ^ Iwcrf ■ Initium fol. yd", 
i.^-i^? 1^. «a^V^ wowocv;- |Ua ^U" »o»° • }^o,-Q o,i,*J^o 1« i//o tempo, c, 
Et Bab at Dominus Jefus jnxta marc Gene far . 

Left. 3. ia*0a\ % * uajJBw^ iX^^ J^to- Sabbatbo 1. exLuca. Ink, f. 5:6". at. 

-*2u— 4^ U5 ooo» .^iivid' Jo'o, ocjo JJJoa. ^io .-■ =* «oa«-. J-^ii/o ^Oi^-Q o,*L.'*=iO 

^Lo u»i. oXvsn ^;a I»/7/o tempore-. Et fatluin eil , quum quadam die Je- 
fusdorcrety Ebarifei aucem & Legis doctores federent . 

Lec"i. 4. '^co\ ^» uijACSi, ^"^ /j-q«- Uonu 2\ ** I«^ .- Init. fol. 57. a t. 

\';o>\ U/>/> Pqmims nosier Jefus: Et quodewnque 'vos -yultis , ut jaciant w* 
^/j homines 3 Jic <J *vos facitc Wis . 

Led. '?. ^.DoX ^ao J6M? iN^^? I^aa- Sabbatbo 3. e* I»m ; Init. fol. 58. 

] rt /7/o ?m/»or« , Exiit Jcfus\ & yidit public anum y nomine Levi , fedentem ad 
te Ionium . , . 

Lea. o". oe^A K » iS^t? >Al l^oa. Dow, 3. ex L«rrf . Initium lol. 50. 
41^ ^oa^>o> /A'li^S ^wl7 u»"olflo-^ Ji^o 00, ^StV^a Jjjoo^-Q o^*lao 1« /7/a 
tempore . foB hie ipfi Dominus Jefus ibat in ci-vitatem , ^«a? -vocatuf Nain , 

Lea. 7. vroxjaix ^0 'e^^/ iv=xjtt>/ j;xso. Sabbatbo 4. fx Lwj . lnit. f. 58. 

a terg. y "\ovao' *xoa<i*_. Ji-io |o'c3> /^=.OA^ fj/ Utoa*-- i.^-^i?o ixoo^-ia 0)^*— =»o 

^»| -*» J« i//o tempore . Et fatium eH , quum Dominus Jefus in die Sabbatbo 
inter jata tranjiret . 

Lea. 8. Jxsa^ ^» ^;^7 t -\/ /^fio- Do/«. 4. ex !«<:* . Initium fol. yp. 

^is \,P>»» £n_/ V» ooi» »-o,o'. ov^>) >\o>|_-> Jixojj vfi„aj lot .jli\io /»o» /^io »a» ( ( 

Mk-jWo 'i-W A^Dix/i Dominus banc parabofam . £rce exiit feminator ad f emir 
na'ndum femen fuum . Quum autcm feminajfet 3 auoddam cecidit fecus •vjam 3 & 

conculcatum cH . _ _ 

Lea.j?. 


CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYR1ACI . 8r 

Lett, p. J-o=X ^o 2&fa\l Xs.c^cs\l /;.oa- Sabbatbo 5-. ^ £/«* . Ioht. f. c/p 

^frxo I* ///o tt«p0iv -vena Jefus ad au'dientiam Synagogue '. higreffus cH La- 
pbarnethum : & fer~ous cujufdam Centurionis . 

Left. 10. ^^ ^o jaaoja^? ^/ J^ Dow, f . ex luca. Init. fol. (To. 
^ io w^ i*^ ^ c ^°. *-*^ I°°» t»*»udia l^o^^a ovC^ao 1/z illo -tempore : #0- 
//;<? <r»ft?/0 quidam erat dives, & induelatur purpura tX byffo . 

Left. II. ^a\ ^o ^M/ ^^*V /psa- S^. d\ *x £»«. In it. f. 61 „ 

accendit lucernam ,• Cb* abfcoudit earn in -vafe . 

Left. 12.. k*a\ po ub>W fcoo. Doot. 6". ™- £««. Inir. fo!. tfi- o,^=>o 

jia^ ;*-=^ ^.=mak uo,j />o, u*^;;^, j^jj ^^. /po jvj & . i^o^o i« ///<, 

/e/w/w* . Quumque veniffet Dominus Jefus in terra m Gergefeorum 3 <?;/* e# e 
reg/o/te trans Galilceam , 

Left. 13. JaA ^ ^I^WStfW.7. ex Zap. Init. fol. <5* 2 . e^a. 
^ 1A A ^ V ^J-° 'r^* ' Z *-**->*^ /**. ^cujbu^ /pa 00, j^D |^o;^_o 
J**-** y*** "Wo ** "« fcyapw* : Er ;*/? ./^c Do /»//»« jefus vocavit duo- 
dccim ApoHolos , ty dedtt eh poceHatem <ir vJrttttem fuptr omnes Dxmones . 

Left. 14. vrooaX ^w *.z>l£o\l ^V /^.oa. Do/», 7 . *« Lite a . In.it..f.(T2. at: 
|A*ua *«) /oo, wj oc, J ***** o>*^> fra^t- M/ Um o,*^=»o I* //fc/*«- 
fw/r w«tf /;o«o quidam nomine Jairus . \pfe autem erat princeps Synazoat 

Left. 15-. e /tf ^W • Imm. S^. 8. ex Uca. Init. fol. tf 3 .Vtfer«< 

^^_^^\aon« ///o ft«^: Et factum e& altera die, quum defcendiffent de 
monte , occurrit eis turba mulea . 

Left id". |a^ ^0 ^c/^ ^^ /^ Do«, N 8. w Iw* . Init. fol. o> 
^•^ ^^^-^> P&j u-^-^ ^o i. a;as ^ /o,o }«o^ o,^l A c S o J« i//a 
Ar^wr^: iir m-^ f«idto« 5c«^ He tit p tentans turn & dixie . Mavifler 3 quid 
factum . s> j 

Left. 17. J^ e **>]!} JS^l J^ Sabb. 9 . ex Luc a. Init. f. tf 4 . a t. 

l« ///a tempore; he quum in -via incedcrent , dicit ei quidam: Veaiam pott tc , 
(juocumque perrexeris , De-mine . 

Left. 18. ja^ s * ^-a»jA^ ^\^ Jjjqo- Dow. p. e « Law Init. fol. 6<>. 

/&- ^to jA^lX o^ AiwWo o^W 0^ k*~j±jU . frjfe' foo, .- u^j^ . jj^io /,o» /po pa \ 

VfXU Dpminus parabo/am iflam . Homo quidam erat dives . Et protiilit ei a?er 
plurimos prove nt us . ' 

Left. 1 p. vx» aa X ^9 ; A ^/ A^W /jrfja. Sabb. 10. (rx I»« . Init. fol. 6$. 
a terg. \^\ ^ V .-W> ^Xaw Vx- yai, Aok^/oj . uo^L*^*^ /po po? 
• »*•**» Moa- ^a /)/*// Dominus di/cipulis fuis . £ cf e Je<ft W/l *virtute'to 
*? poteslatem , ut concu/cetis ferpentes & fcorpiones . 

m Left. 20. l_^a\ ^a i^ajy^i j^^oa. Dow. 10. ex Luca . Init. ibidem. 
^ Ux»\Uiot ^^ ? we> osX /.oo,, /^ /U/ /o,o . Ixoo^^o o,*^_^o J/; ///o /e«- 
^/ff. &t ecce mulier qu £ dam , qua babe bat fpiritum neauam duodeviginti annis . 
Lett, a j. ^^ ^ ;. iQa ^ jjv^ ^ox^ £f^, n." ex Luca . In margine 
wwi AMI ^ J.j /)« ^ ffJ f^Ar^i, tf ^e yei7«« Nati-vitath . Init. fol. <5Vf. 

•ff ' /y^ "*"* ^/^ ^/r : quia vult Pater vcHer dare vobis 'return . 
*om.ll, t T jVi „ 

*# Left. 22, 8f TO MV S SECVN Dp S 

Left. 'aft. U^ e» **N~ r^ to-" Dow ' "' '* Uc U Tn ™ ar S !n « 
^ii* (J iH*U uM Dtt^z/j Domipicis ante Nati-vitatem . Init. tol. (f 7. J** tspj 

oil j ;.o\ lJ/*/V Dominus parabolam banc . Homo ;«/4*Jft jmt ccenam ma- 
gn'am , & mifit Cerium fiium in bora con-vi<vii , ut diceret in-viutis : Vemtc , 

Left. 23. W± -* »WJ Aa« fro^ &**• I2 - '* Iwc * ' In mar g In <? 
iOUt JJ$c~~d Sabbatho ante Nati-vitatem . Init. fbl. 67. U&* N)»»s»J 
cJjcC. Jx.**. La&> Jov\Wc^* U>> wj ^2* D/*fc Dominus paraholam banc , 
Cuijimile ell re gnu m 'aelorum s tr cui ajjimilldo Mud. m 

Left. 24. |a2^-^o i*\j*&. -^ |w«- Do/?. 12. rx I»m . Imt. tol. tfS, 
e ^^ AAcaa ta* loo, . ^_\*.o^_i VI ^^-* ^ ' 0O »-» ^ J;°»° *f?*a o»^-ap 
J« /V/o ttaporr: Ee fatlum eH s £««/» Dominus ]efus iret >n titer ufalem 9 ut tran- 

firet per medium Samaria . , 

Left. 25-. JaoX ^ j.4^1 am S^i. 13. '* £*"»' I nit ' tol, <5"8. at. 

J**/..a> voo^jo^s/ JO>) o,*^> ^o^- |p? W> N» /oo.aJ-0^* «***-*(» 

fo domum cujufdam frincipis Pbarifiorum ,ut manducaret panem Sabbatho . 

Left. 2<5\ e*^ -» ^£sl ^ fi*cu Dom. 13- ** Luc*. Init. fol.tfp, 
a tcre. -uJ-neLx.Ui . fej **£>>* .^./o V ^W ,-qftt ^ J*">3-* °p-*> 
'. Ii^-S^Vto W«jpow : & hterrogaVit eum quidam pnnceps , dicens . 
M-wifter bone ^auid faciam , ut uitam aternam pojjideaml < 

Lea. 27. 1*<^ 0° J-AfrXaW A=4- 1^- S«tf. i4- <* *>'; ?«"*• fo . 1 *7°. 
^ov* oo> y^* lot : t - ^ ^u«^? A -?°» • ^ *** Dw ' ^^ " 
Ov/' /'/; «;/o /</tr"//j fi7, W/rfW i« multis fide lis eB: _ , 

Left. 28. i*fr&*il Aiwa. Dom. 14. « I»« • lnlt " . fo! - 7°- ^ te . r S' 

\i. ^_.^j- jo* k«-»-. io»o . cu«ia^; j** ^i^. f> i?o»° w*^ °»^*-^ 

> .. ^ '^ ^ j .a^la 'Mo tempore: Et faHum ts% , quum Dominus Jefii ap, 
propinquaret Hierico 9 & ccce ccecus quidam fedebat [ecus viarn , mendicans . 

ua. 20. o««^ e» ^^^ ^» ***** SaU - ^- ex u ^ r 

^ ^o-M . y .J \**J 4 • V^ *^ -J^W . 1^ ».< D/>;. D04MTW . ifc- 
^W//<! -uo^/J /#• Si peccwerit fiater tuns, compe cum. 

Lea. 30. Ws^ M^^aa ^/,.^ Dom. ry. w £«m. Init. L 71. at. 

i//o MMTf', tra'nfibatjcfusper Hiericbo , & ecce vir quidam nomine Zaccbtus . 

Left 31. J-aoX -so rA\^^. JS^^ S^^. \6. ex Luc* . -Imt. t. 72. Po.( 

^0 . Vi» joo, JU M.V ^ ? . W^ )*-> loo, .- V t^ ? . VnU • Jl^o [50, H 

■ fc 3j\J» joo, JJ ^J^=> D/x/* Dominus banc'parabotam aicens . Judex quidam 

'crL in quidam ci-vitate, qui neque Ueum timebat , neque homines verebatur. 

Lea. 32. *>u^o v^^x u*, ^ ^ *1h*+* r Do f • lS - de * bart H 

& Publicano , ex Luca . Init. fol. 12. a terg. Ui— «> ^-»i^ • ii*^^ jsei |p? Po.( 
\*xx Ua-o i4*-*a .- • vV? ^^ V^VP D/.W. Dmwmi parabolambancr 

Duo homines afcenderunt in Jcmplum , ut orarent , unus Pbanjms , W-aite> 

Pub/icanus' . , r % m . 

Lea. 33. uW^ ^ &b&****Jteu*> Sabbatho 17. ex Luca . Init. tol. 73> 

v |^o-^tt^ V a^«U> ^f> r^O, U2U* % io o»o, ? rf . UOe^.J^\ fc* P<? / ^) /X/ 

Dmmmw difciiulh fuis . Ca-vete a Scribis , y«i -uo/«/;r «pi*/«v ?a «•/«- 

Lea. 34. u»^A ^ ^|i^» *- Dom. 17- « Luca . Init. ibid. po.< CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYRIACI . 63 

firabohm banc . Homo, quidam babe bat duos Jilios-: Et dixit minor patri fiio . 
In fine vero fol. 74- a terg. hxc legas : k*Kfr X?v n B 00,0 wn*ao\ ^ac&> ZU*> Am\*- 
- le&mijo 90f&\ Ji*o Expliciunt Letliones "Luce Bvasgeti&a . Sunt ant em ij.Lc- 
fliones pro Dominicis , <£r Sabbatbis . 

Sequuntur Leftiones ufque ad prim am Domiaicam Quadragefims , ex 
Evangeli.llis indifcrimi.natim defumts . Videlicet. 

Left. 1. usojaaX ,-» ^J^s ^;_so Ua>.^«. /^ocu Sabbatbo abflinenti.£ a car- 
ne, ex Luca. In margine /^»s |Aa* Init. f. 74. a terg. ua»*"-^^ }'**> i*>;l 
. ooj >j/ ^-J.M( uxw.*, \\ y»^>*. J^^ v **~v^» • yv-AJJ Uy aia*» Dixit Do minus 
difcipulis fuis . Videse , ne erretJs , Multi enim lenient in nomine meo , dicen- 
fs : Ego fum . 

Left. 2. Vrf./&,*> ^»^W w'&v ^iS\ .*pa«!S^ /;iaa* "Dominica carnis , ex Mat tb to . 
In marg./^cn^; J^l^ *« Initium fol. 75-.- /ZJL w»*a . uo^".^\A\ .)& ;»/ 
Opa-.i>. uo-Ia jl^a ^aSo o^-e — ..=*.*,&=* /#Av^ ©£.=» Dixit Dominus difcipulis fuis . 
Quum ant em njenerit Jilius bo minis in gloria fua , & omnes Angeli ejus cum co . 

Lett. 3._5ao-twL» ^ao ^=xi^&s ^^a^o &a<ft vac- /j»aa«- Sabbat bo avflinentice a cafeo 9 
ex Mattbxo . In marg. Lo^:^* )***** ^,a* Init. fol. yS. aAa^W . /*aa ;.:»f 
\a "ui zi. yfo-o ^^=>-is \oo)i ji> evxejyX D/.v/V Dominus . VJdetc , ne facialis ju- 
fliliam 'be fir am coram bo mini bus .. 

Left. 4.. ixeoi^io ,-ao ^a^J&b »** -clo.* E)ominica cafc-i 3 ex Mattbao ,- In mar- 
gine Ji^a^j J.s.a^^ Init. f. 77. Jauj.1'^\ ^a-cc^ai m^vJ • uaa-ia_- /i.io taaf 
ya3^.1,o*A» yft^\ vQq^a. Ja^ooa- a^^f^? \Q2a-^> / \2io7 . » o -^^A^oi-Aia Dixit Do? 

minus Jefns . Si enim dimiferitis bominibus delitla coram , etiam Pater 'vefler 
qui efl in ccelo , dimittct rvobis delitla •veflra : 

Left, 5-. ufciao\ ^ao o£>»altf et^uaaSis wa o^a\ ^Jj^v^s, ytaj, /;aa. Feria 1. he- 
bdomad* prima, ad Vefperas* ex Luca . Init fol. 78. oaa_'« . ubq^. /po p»V 
uxi-aa, \\ y,i/„ ^^Ja'I^m . NQ-r^J % Di^V Dominus jefns , "vidcfe , ne er- 
retis . Multi enim 'venient in nomine meo . 

Lecl:. 6". **£a 00)0 ^ojs^S, Vcaj.io ^2*^a ^,o*- ojo^i.^/ . ovxaJS, /^\^*%, <pa« 
l*u.ia ^^ ^-r 5 ^ yoo^i U : ytOLOj.^ caX-js^as/ . ^aooA*^ I 7 ?/-. 3. ^.^ Vefperas. 
Vide Sab'batbum abflin'entia a cafeo , ex Mattb. Vidcte > ne faciatis jnHitiam 
'veflram. coram bominibus . fol. 7.9* 

Left. 7. ixa a j3>:*j ^y> o».*j».\ Jva.^ «po- -Ff>*. 4- <?</ Vefperas , ex Marco. 
-Hit. fol. 7p. /oj^v.5 jZoiaa-oj yxa^s joo>l >7 . \0O»\ P»/o uaft-,.ro. /^..y^ *^*_^J 
Refpondit Dominus Jefns , eir ^/>/V eis . Si babueritis fidem Dei. 

Left. 8. yjooAv^io ,-ia ov^a^, ^uia^D^ saa^ jF^. j. <?r/ ^^- ^^ Mattl?£0 . 
J nit. fol. 7p. a t. ^WlAM vol Vo o._X_i» . vaS\ Vixcv^-ioo c\a_*- . uaa-12- /fio JJO^ 

D/.V/; Dominus Jefns . Petite , e^ dabitur 'vobis : quarite , b' in-vcnietis . 

Left. £. jjcua^Q* ^p ohaX cviOao^^/ st>Q- JRw. 6". d^ F<T/^. CAT Jo^. Init. f. 8o.. 

M»aa\ yoLlo Ixa-Jyl «o) |^/o }^...a.o IjSoc^oo) )j / . /;ao j.>o / Dixit .Dominus . 
Ego fum 'vitis 'vera s & pater efl agricola , & 'vos paJmites .. 
Sequuntur Leftiones ex Marco a primo Sabbatho Quadragefima? . Videlicet. 

Left. i. utoojjLjL j^). t ;-\ ^ ^sxua *a&* . ^aa.npo ».«,.^X/ Z]^a Sabbat bo San fit 
ibeodori ( cujus imago, rudi tamen manu expreljfa s ''n calce hujus Leftio- 
nis occunit ) In margins . |ioo.> 7 /Avrx*. Sabbatbo primo Jejunii . Init. 8o. a t. 
*t^" ^*^ fi^QAi toiaxto_ /po jt-^N* co»> y-ojo l-caot^n o)^.a1_2»o In illo tempore : 
kt quum ipfe Dominus Jefus Sabbatbo tran/Frct inter fata . 

Left. 2. o>aa*.q. ^x, Cio.^N.f **. ^o y>o,V V?. e-^/ yicu Dow. i. Jejuni!* 
Jom.ll. ' L 2 ^)'/l 


L 3 4 T M V S SECVNPVS 

poH Dominican Cafei , ex Jobanne . In marg. \saoj* V J^=> *- Initium fol. 82. 

; ua a aA^ In i Ho tempore : Et die fequenti voluii jefus exire in Galileam: 
& invenit Pbilippum . 

Led. 3. maflpo ^a yiQ^l ^0 Uiji A^xo «oa- Sabbatbo 2. Jeju/iii , .** iJfor- 

ro . In marg. *cT uw* luit. fol. 8r. a .terg. ko.. ai <d /*~\ /^..q ^o J;a,.ab 
. JJ.>o joe, ^olo . ^_"^*.ia jUji \Wo £* aunw Hatim exiit s & abiit in locum de~ 
ft r cum , & ibi or abac . 

1 Left. 4- yraaAi^a -» «o»? ^aa uj/17 t ^\? ^ jD«*. 2. Jtjuau 3 ex Marco . In 

/»?"> fl Q W C>a\^Voo^_^o . -yway ^ io a .«\i« ilio tempore venit Jefus , ;»- 
£/-^/w *5 iVwiwi W Capbarnabum ad aliquot dies\ & auditum efl de eo , yW 
f#«f /« do mo . 

Left. f.'awApa ^» f»J & *^ A&a* s>°- Sabb. 3. Jejtttoi $ ex Marco ,•• 
In marg. ^ i*L» Init. fol. 84. u/a--3a* J*-- »s**, o°>? ;-=»» l^o^.^ ojA*L=» 
Ufca |1/ «ofl'. 05X »».&'• jL^^eVs. ^_.A- *-a^~ ^ la Mo tempore : Et quum 
hide tranjiret , *l»/V/V Levi Ji Hum Alpbti fedentem ad te Ionium : £; to «: 
Surge s veni pofl me . 

Lecl. tf. ^euojao ^a W ^0 5.\A^/ *J& Dom\ 3. Je/«»/i ex Marco. In 
margine -^ }-=*j^» ♦- In it. fol. 84. v»>JS^ f&~-J Ja/»'<£a • tacta* Ji.so jaoj 
,y?j&a /ZjL-lo ov^A^ ^auo ataajj^ Mftft.' * D«f# 'Dominns Jefus: Qui vult poll 
me venire , abneget feme tip fum , Cir r^Z/tfl crwrf/?; /«rf/» , & veniaf poR me . 

Left. 7. 5w»opa ^o ^ ^0 ^.^3/ ^^^/ .yw. Stfi/. 4. Jf/«/;. ffx Marco. 
In margine 5" s^-*' Lnitium fol. 84. a terg. y>)-Q ^°l ^00 . Mbb;^ 0.^0 

tempore': Et' inde fur gens , venit Jefus in fines Tjri i <? qwm ingrcjjus efet 
do/num , nolcbat a quoque agnofci . 

' Left. 8. pnoix, ^o ^0^/ ^0 ^^^.? ^\/ ?*** |;«cu Dominica 4. Jejua. ex 
Marco. In margine . f 1^*^^* lnit. fol. 85/ a terg- ^-:^ \**u*+a o^*^o 
jJ\iQ^' U_) ^.o> e^> ylS. y+t^ b^ts-J : Us&.x, . c^ vajo UUeu&ial go .« In illo 
tempore 'refpondit- 'qiiidam de turbis , & dixit ci . Magifler , adduxi*fHum meum 
ad te , babentem fpiritum mutum . 

Left. p. u»ijaj.ici ^q jtojl ^_» ^*»-^.l Ad.ro ^o-. Sabbatbo 5. J(/»». 
<?at Marco. In margine oj )^r>»« Initium fol. 8(5". a t. us_2jo JucaOfA^o o>A*~ao 

In illo tempore : Er fx//> Dominus jefus ipfe & difcipuli ejus in oppida Cafe 
rese Pbi/ippi : Et in via interrogabat difcipulos fuos , 

£cft. 10 ^iJo^ W ^a 3a*aaik? .J ^o- /)o/». y. J?/»«. «f 4f<"* tf ?; 
In margine oj JaA2k»- lnit. fol. 87 r /i#J»XjA\ u»a^a—» /i^a W>$* _|ujooi.*a oi^ao 

. o,A* J*^ja-) ct l.£Os5 ^.Oi yooy ^ iso'l w^-ao i« /V/o tempore . Et duxit 

'Do taints Jefus buodecim \ & ccepit dicer e e is qua jibi fuperventnra erant . 

Left. 11. as*w&* ^0 JA^I Ao>ra ^a- Sabbatbo La^ari ex Johanne . In 
margine »J\^) ^^* Init. fol. 88. ubo'V^_^>. i*^-Jb> »- u» /oo,o Mbom— o o,A_*^o 
. oi\- Ubejo JLpop o,A.^q ^o j.._i^ A*i» ^ in illo tempore , & erat quidani 
langtiens, La{arus' ex Betbania oppido Maris & fororis ejus Martha . 

* Left. 12. u*ois.c» ^io i^jaa c^j^Iq*/ »~ ^Z ^o- ^<oa- Dominica Hofinnarum 
ex Mattb. ad Matutinum . In margine |iX,*»/s |a»v lnit. fol. pi. 6i^x2»o 
»^ Jj* W ^*_^X )-ii. A*a^.o WL^ Ax^X li/.o *^aojA ^i* .3° • ^ofaja 


CODICES M5S. CHALDA1CI S1VE SYR.1ACI , s s ' 

In illo tempore ,- & quum appropinquaret Hierufalem , & -venit in Betbpbage 
. <& in Bethaniam juxta moment oli-varum 

Ltd:. 13. ^a-u-a* ^>o cp])*.^*! ua ^^]o.a2 *«.^.o- Dom. JH.ofannar.um /id 
MiJpW? ex Jobaniic . lnitium f. $1. a t. ^^^Ji*^? * J*9°av* .«**-*=»* 

In illo tempore , ipfe nut em Dominus Jsfus ante- [ex dies fafibt •peuitjn Betha- 
niam , ubi eriit Lazarus , quern fufc'uauit a mortiiis* 

Left. 14. ^ao^oo^/fa^t *-»»<aa ojM-^aX/ o»c^/ ua «-uA,\J **• /*°*- .F*/\ 2. 
hebdomad* major is , ad matutinum , ex Mattbto . In margine va Zm2> v=>.~ ^ g * 
|a»9 F<rf.. 2. PaJJionis . Init. fol. .93. at. 00,5 j«»_X «.o, /;ap JLmosI-a oJ*uLc»q 

/** .Mr*f Pa-r-o v a -7 a ./^'HP C ^ ■** '^ tempore ,■ mane quum tranjiret in urbem , 
e'furiit , eb* .«i;/V/V /raw quandam „ 

Left. 15-. oaoA>oo ^» c»*a^ ^-jaV *pa- F*r. 2. adyefp. ex Mattb, In marg. 
Umja va. ^a^ Ff. 2. rfrf' vefperas . Init. f. py. a terg. /ooi*ao jLmo^a oj^u^o 

J// /7/p tempore , & quum Dominus yefifs federe't ad montem oli-varum , icceffi- 
runt ad eum difeipu/i ejus inter ipfos & \ipfum , p 1 dixeru'nc . 

Lea,. io", «xoo&*so ^so *+*-.£& )J£UJ ^cu Frr, 3..^ matutinum , .ex Matthxo . 
In margine }^=> ^ ^ Init. 'fol, 07. a terg. o^;/. ^ Jjmoj^-o 0,^*^9 
^^ f*^/"* V'^""*' ^^^ A— *? c^=».ooj ^n,.n,.^a 2/z ///o tempore , ^a.v/w abiijfent 
Pharifsi , con/ilium inierunt in turnout caperent eum inyerh , 

4-ect, -17. uioo^.ba ^o cj.*a^, fJb&ttfpa* Fer. 3. rf^ njefperas , f* Mdttbao , In 
margine U^^a v^J ^a*'Init. f. loi.a.terg. poo—. u> v=»^ \^. ub^_ 4 f^io j^o ? 
^a*.; U-'aJJ*> /i vaoV 5^' H ^.j/ .: /A^*. // o'o, Dixit Dominus J ejus 1 De die autem. 
illo , aut bora 3 nemo noyif , usque Ange/i cceli . 

*I<ect. 18.. kcoaX^o^. ^ i+*xo' \^2>£>,l ^,xm Fer,- 4. ad matutinum, ex Joban- 
nej In margine /f^^ j'^o. Init. fol. -i of. a terg. uj /o'o, }ao^.a o,i}^_^Q 

i« f//0 tempore, testimonium autem perbibebat turba , qiu eras cum eo , qua redo 
itocayit La^arum de fepiflcrp , & refiifcitanjit eum a mortuis . . 

Lect. ip. i^ooAyio ^io oj^>,lis^W ^o* Fcr. 4. ^ i>^. exMattb. In mar- 
gine Uao^ j" yacu Init. fol.. 107, a terg. u»^l_. /^ ; 'o, ? aa |a»of*a 0,^*^0 

Sr***} • **& * In illo tempore , & quum ejfet Dominus yefus in Betbania in do- 
mo Simeonis Leprs/i , accejjit ad eum miilicr , in maim babens alabaHrum un- 
guent i pretiofi . 

.•Lect. 20. ^noo\ ^aaj**xb r~*.SkSiX/ yma^l ^nu Fer, 5, majori , ad matuti- 
num 3 ex Luca. In margine J^s, £ ^ Init. fol. 108. a t. Ijooj-ua o)£w,"*=>p. 
r^ K* aX00 P— Ie ^» ***-> ^.V . 'JH o'oojo . )*^nA_a ^j^») )*-l§&9 JtV^o u ? **»>•*• 
',?'. V^ Q ^-°-:-» I« *//» tempore , & appropinquabat 'fcFium A^ymdrum , y«(?^ 
/c/r;/>- j tf y^^j, : £ f quaerebant principes Sacerdotum & Scribce jnterjicere eum . 
e 'cr.i £. duo ilia commata Luca? habenturj qua? in vulgataSyrorum vcrfione 
aciunt 3 at fupra adnotayimus . 

J-ect. 21. ^cu.i^x* ^aa ^\^^| \rrr. >^>.^ £fu&2&J &.*+ Fer, 5, ad ablutionem 
pedum , ex Jobanne . Init. f. 1 10. a t. l*utL*&j o^^y, u/^yaA ^» l^a^^a oj-^=>p 
^» -A.*, UJj K£oaj3a^. I&a v^ l n illo tempore : Ante fe'slum autem Pafcbg fciehs 
Uomtnns Jefus , quod yeni'ret bora ejus . 

Lea. 22. ^au-a- ^ao \«»a^«/ «A^ ^*> PoB ablutionem, ex Jobanne . Init, 

f» Xtf* 8* TOMVSSECVNDVS 

£ in. **_** ^^o ^A^i v^ v'M ^** "*' igv ^ tt ped£S e0ru '"" 
ace epic •veftimenta fit a. . 

mjori s adWpm, ex Mattbto . In margine }jo, a a^ Jos en ^ lnit. tol.in. 

a t. ^*_* U"»~* ***** v& *** **? V* ***• s Y?f* S ^fT t % ] '* , i*\ } 
Dixit Dominus jefus difcipulis fttis , Scitis , quia pofl biduum Pacha fee. Sab* 

junguntur Leftiones ex Johanae, Mattheo , $ Luca;. ex quibus una vehm 
Leitio ad Miffam Feris V. conncimv , 

. Left. 24. w*«aSj Wu JmiJIJo U*» «W Vssj? « rt*y»M »A^^ /**** 
.auua, .20 \o)ll Ad notlem feri* fexte majoris , Womqlmm Pajjioms Domini 
<r Dei noftri left Cbrifti . P">*# #* 9aA**w* • Jnit. t. n 7 . a terg. /*»**/ 
eM* w^_*.JcA/o Jj^. e^w^*^o^. irt^fefe Dixit Dominus dfjeipuhs 
fuis: Nunc clarificabitur films bomittis , tf Dpus clanficabitur per ibfum . 

y .. »,.--. s> cv^a^j^Jv. o£j-^ ujI/ Eniangelium fecundum ad notlem Jeri<e 6". ex Jn 9 
banne . lnit. ?ol. i»*. •***>> uo,"^c^i *-* **»*»-• fc, vo_&j fe«i*-« *»?^? 
U-*>&1j» JI~j» i" /V/o w«/>w* *g>-#* *flf Dww J«/W fW difciptt/if fats 
trans torrent cm Cedron . • . c 

u»oA^o -aa JS\U XU^l Evangeliiim tertium ex Mattheo . lnit. tol. 127, 

I» /7/o M p , & milites auidem , qui ceperanc Dominmn Jefim , duxemnt 
cum ad Caipham principem Sacerdotum , 

a^J-* j^^s c^o^, *AA\ W* %^ **»& ^ ox Job. In,t, 
jfol. 1 28. a t. ..^Aa oCu ^*-o lA e> " ot * au ^ ^ «£*-**• No**o e,A*&o 
1« 1//0 tempore, .& duxeruntDominum Jefum a Caipba ad pratonttm, 

*»}**> 40 ^i^a^o^^o^A^^^K-^ bvmielium quintum ad no. 
Hem Per. 6. ex Mat tb ceo . lnit. fol, 130.ua*>**- K_*.^» ^ftA ^mM ej£w-Aa 
/o»l : »a**.W» oj^fiu' ^*? I« i I lo tempore , y V «« rt//^w V/V^M Judas ,$11* tra* 
didit eum , 'auod condemnatus eftt , pcsn\tuit cum r 

«ao»jt ev^a^v o^A\ u»>ME<PMg*llW fextum ad noHemPer.6. 

ex Marco . lnit. fol. i-3 a. ^° l^» «^ °>^ °^- o/ S> ^=°» ^°**° ^"^ 

ia^As uo» 1» /'/A> tempore 4 milites atttem duxerunt aim m (itrium 3 quod eft 

bra tor turn . . , 

uaojis^ -» o,^:&\ oA^ ^^"^ ^^ E-uaitgehum feptimum adno- 
Uem Per. 6. cxMattbzo. lnit. fol. 133.. J^a-^v^^oJA-^? Pl^J <?W£° 
|JSa.cs^> !>W v. ? rx|Ax oc> I^q J^»/» •«»«« ipwjft** milites ad locum , y«i di- 
et tur Golgotha 3 qui eft Cdl'vari* locus cifiqerentar . - 

a^^w.. ^ c>.c>W c^oa^? c^^X^jl; Rvangchum 9 . ad notlem 
Per. 6. ex Jobanne , Initium fol, 135, uaa-as- jpo» cn^A;? y°» ^-1^ %*> uoo» 
«W? ei^4o c^ &^i/tf autemjuxta cnicem Domini Jefi , mater ejus ,& foror. 

matris ejus , .«,.»« 

^^ ^0 o,^^Af c^^c^? ciXA^ ***^ Kvtwgelmm 10. ^ wff^ 
r« jr. ca: Marco. Initium fol. 13 5-. at. uaa^-a ^a ^^^ ^°». '^ ^?° fepb ab Arimathtfl 3 qui Wt difcipulus Domini ]efu . CODICES MSs! CUALDAICl SlVE SYRIAgI, g 7 

Left. 25. usooficoo ^ e***^J^ <*Voa^/ ^cu Feria fexta ad *uefperas , ex 
Mattbeo, Init. fol. 136. v»a « « " . a , n o UioTf» [jus V? ^.*> o aou Ucoi^z o»&*ao 
o,^" yo^OQ-> usaito* /*.» ^i, JJcpc* /tf /7/o tempore inierunt con/ilium omnes prin- 
fipes Sacerdotum & feniores populi ad-yerfus Dominum Jefum , «* .*///b morti 
traderent . 

Lecl, 2d". u/Aio ^o oj^sa^ hoiV , Acvos ^cu^ Sabbatbo magno , r/^ matu- 
tinum, ex Matth. Init. f. 140. 3^ Qe»j'k» j^aoj u> JioaA . J^o^a o,*^o 
u»a&^±a Zo> JU^ic*? U-> o*ipZ/ : /^oj.^ i« ///<? tempore : D/e <*»**/« fequenti 9 
y»/ eft pott Farafceven , congregati funt principes Sacerdotum & Scribe ad P datum - 

Left. 27.. v./Aio ,j» uo1f*si±l v^ ***$£fc? Aexoj -pa^ Sabbatbo magno 9 di 
Mifam,ex Mattb. Init. fol. 140. ^^ itf : ba^H. 0^9 /Ai»a*.<> u> U*>^© 
|.\A»^3 F^« rf»f«p Sabbatbi , yw* luce/hit in prima Sa'bbatbi ienit Maria 
ftlagdale'na . 

Evangeiia Refurre&ionis Jio£ce titulo infignita , ]Lo*»a /j^>p Jafc opa-*:* 

i« »0/»i«* P*/m , 4? pild , <t? Spiritus S.aafti in fecula Amen . Initium Ev.in- 
gcliorum Refurrcttionis . Sunt autem uadecjm . Evangel/ urn 1. ad ma tu tinum <> 
ex Mattbao , Init. fol.. 141- a terg. ajJw//*^£bi.uj Mi^^*. >soj*a o>**^o 
epz&r- l**P S, 00 ^, 5-^* t? * f**fc^ ^^"^ W i/fo tempore . Vndecim autem di- 
fcipuli abierunt in Ga/ilcedm ad moutem , quern conftituerat eis Dominus Jefus . 

^asi-^i ^a ujjW E-vangelium 2. ex Marco . init. f. 141., a terg. /►a.ao 
Jaxu* Ui-rJj »a /IfoAO^ ^ yjj/ ^iljoj laoA^^A /^m\ JWrf*ff d///f/» /a #/Zrf Sii/m 
/dr£i venerunt ill* ad monumentum , or to' jam Cole . 

cpvai^o ^» ^x/Av\/ Bpatrg. 3. cjc Marco. Init. fol. 142. J^o^o loj^l^o 
, ^.^*-*« l^oA- u*s/ ojaipi j^A^ ^U'^auS. u:>a_J^o |^a^>^^ /^i>^ v.j ^xi 
In iilo tempore , mane autem in primo Sabbatbi [urrexit ' s & apparuit Marie 
Magdalene , ex qua fepiem demonia ejscit , 

ixaaaX ^o ^/i^Ss E'vangelium 4. ex Luca . Init. fol.. 142. a t. |^a*r> ^-^o 

r^rf 4 - 03 ^ u .^-\ 5 ^° Wk-^/o /Ijaauo^ \is u/I^ ;^\ Lfra ^o Die autem Do- 
minica confeHim 'venerunt ad monumentum , & attu/erurit Cecum aromata . 

^^ v« «i»»K.V <+£?£±l *X=. o^^^L )j£j,l ^c^ opai^xi^X^aiojaA^ E-vange- 
lium $.fer. ^.Refurretlio'nis . Quere Dom. 5, poft Fafcba , ex Luca. fol. 143. a t. 
_9&oo\ ^io opo|.ua^/ ^^aa^ Evang. 6. ex Luca . Initium fol. 143. a tergo. 

V 00 ^/* 1 ^ f^° 3 QQjl5 -7* /** ft. J • ^AN aa ap \<HO)9 y-0,0 Quumque loquerentur 9 
He tit ]cfus in medio cor urn . 

5^a~a_« — . ^_^3 c^.2aluji>X v^^J^7 E*v_ang. 7. sx Jobanne , Init. fol.. 144. 

»/<•« iwut Maria Magdalena mane , qmtm adhuc tenebre ejfent . 

5?u-a. ^o oiiolu^ jfaj&iJ E'varig, 8. ex Jobanne . Init. fol. 144. a terg. 
J-*a^;ca\ /I kaoaw yc* U c uLa |oo, ui v>i-po Jaxj^o o,^wlc»o I/j/7/o tempore, 
Maria autem flabat ad monumentum , forts plorans . 

5»a**o* ^ao *1^3 |L(flB^9 |a^»j^> v=i^^ In margine . ^t j^" J •«*«^ »*. 
5°*i-a- £<Mf, p.fx Jobanne , ad -vefperas fantli Pafcbe , Init. fol. 14?. Joe, ,=>o 
^ fc *^^° ^^*^>i ooo»9 ^o, ^^ ..«. / ^\>Zo ic^a^.9 |m<u 0)\^»U*o9 vol Quum- 
que cjje.t *vefpera diei Dominic* 3 & fores ejfent' chufe\ ubi e'rant dijeipuli con- 
gregati r Fol. autem 145-. a terg. adnotatur, hoc Evangelium kgi etiam in 
V*t^Sr> r* ^^ Domenica nova , feu in A I bis . 

^*,.4^«3- ^o ov^)^^ f4^v In margine ^ ^0 wKo *~ Evang.io.ex 

9- i I 3g TOMVSSECVNDVS 

'Jobanne . Inlt. fol. 146. - ^s. uo,«,ri\A^. opor^jjr.a^o-. Jpo 11-*^ ^**a *&£* ^o« 
*ia-^=»^» |ia- fo /w/? /tac manlfeHaroit fe ipfum dijcipitlis fuis ad mare Tiberiadis . 

rp.i-&* ^» o»J.A\^, A.-vnnXo op4*£»^S. J*3.^» M-^I*«^N E'VilrtjTeliltm n. Re- ' 

fnrretlionis > .& Sabbatbo etiam Pentecofles 9 ex Jobanne . Initium. fol. 147. ^o 

«Xei ^io Et quurn comedijfent 9 "dixit Domirius ye fas Slmdni Petro . Simon J one , 
diligis me plus bis . In fine vero fol. 1 48- hxc adnotatur : /A»aa9 }h-&2> ss-v-X*, 
Ab joint a funt Euangelia RefurreSlionis ..• 

Confequitur fol. 148. Index Lectionum pro Dominicis poft Pafcha,ufque 
ad Pentecoften . Videlicet . I. Dom. poH Pafcba ex Mattb. at in Evang. I. 
Refurrectionis , IJ. qtufe&S ♦- Dom. Mulierum » ex Marco 3 ut in tertio r 
111. ^\a_.iQ^ ^ Dom. Paralytici , ex Luca 3 at in quarto. 1 V. o^aa-mSs. ^ 
Dom. Samaritan* , ex Jobanne 3 ut in feptimo . V. k<x\Ul ,«• /}o/». .C^c/j ex 
Johanne, ut in octavo. VI. \oJL»§s> 5^»r=> &>*■ ?• Afcenjicnis , ex Marco, 
ut in tertio. VII. mjlra'Ss. t >o ♦« Dom. poH Afcenfionem , ex Johanne 3 ut in 
decimo V11I. o)»*u^& >- Dom. Pen'tecofics , ex Johannes ut in nono . 

Subjungitur Kalendarium Sanctorum , pro curious Evangelical Leftionec 
affignantur , a menfe Septembri ad Auguftum incluiive . Quae per extenfun 
d^fcripta flint Evangelia 9 ebrum. initium proferemus . Videlicet. 

■^^cX^ Septembri . 
«VDClX 

Ht£ & 

Et uenit Dominus Jefus in Nazareth patriam juam . 

2. w jboJao ' wm ssa-v&iX >Ja*Z ^ci.-/ u2» uj)I . «a D;> 2. Sept. Commemora* 
tio Santli Mamantis . Vide Fer. 2. Dominica: 7. poft Pafcha ex Johanne :. 
Ego fum vitis . fol. 148. a terg. 

3. J*&.W Jjuaj jjajl A\/X 0& 3- Cootot. S. P.N. Antbimi , ex Johanne,' < 
Inlt. f. 148. at. |&*fe JxU oo) Jjfo . I** i*aj Dixit Dominus 9 ego fum ottiuny jj 
avium . 

fflfffi. Santli BabyU , & ptterorum & fanStorum ejus fociorum , ex Luca . Init. 

fol. 140. *oo)*C-. w_^kA^o . ^X^aA. UO«-IaXuxZ i&q'/ ^Qaaa_- /po\jo/ |j»o^I3 0)*»*-C»o ' 

*.aa,' ^>a^s — »Z ^ii J« /7/o tempore dejigna-vit Dominus Refits etiam difcipidos. 
juos j'eptu.iunta , & mijit eos binos ante facicm fuam . 

ebaria , patris ^Jobannis BaptiRce , ex Matibao . Init. fol. iyo. v»o . /;.:» /i.20.1 
JLIa.^ vr.oj!.> tt cixiio ^Ja v>Z/i . ^Vo*- u^ao |-"*am yaa^ Dixit Dominus . V<e 
njobis Scriba & Pbarifsi mendaces : quia vot adifcatis monnmenta Propbetarum . 

Archangeli Micbae'lis . Eadem die Commemoratio S . Eudoxii , ex Marco • Init. r, if 1. 

. l-oan/ S afflS oo) ^,501 . 0{^-' ^>^c^ vjaeua- /^ia . .tost\a.a ^to V-i>a^i 5aA2s ^^.oj. oj^a NxA— *- 
1/7 illo tempore '. & accejfit qui dam ex Pbarifeis , qui audiebat eos interrogates* ] 
& uiderat eum refpondentem illis . Interroganjit eum : quodnam effet mandatmn 
omnium tori mum , Dominus ]ef"s refpondit ei . Hoc eft mandatum primum . 

76 e,&x&)»Y*^jJ>a> •-J&oJasZ Pi* 7. Co/?;^. S. Xenopbomis , 6* fociorum- 
ejus 5 fol. j£i. a terg. Vide diern xx. hujus menfis , 

8. ^aJA CODICES MS. CHALDA1CI S1VE SYR1ACI . 8 P 


8. ^-j-sojUao oCCSiv oi^/o jjioa . ^all Die 8. Nati'vitas S.Driparct Maris . 
Init. fol. 151- a t. J&kIJo y>\~iM w» >6oar» U»a- jXo^o . JxiaX ^*> i.^<a> "V^j/ 
. /»oom> cpALgviS. a-a^a /JS-ja^. E'vangelium ad matutinum , ex Luca . In 
diebus Mis jurrexit autem Maria ., & ahiit in mom ana Hudiofe in ci*vitatcni 
\uda. cp*s£>> ^a /oC^a a^xin^l j.^=»9}H ^a- /jjQa. o©io us)?r-.nW Ad MifTam : 8c 
tegitur fer. 4. per totum annum , ex Luca. Init. fol. iy-2. }i& »>otj ^ j oop 
.jUxi oi»*k.> |fit /IWo . )u^O /*^ "^ oojo \|/ «£caxa. E* faffum esl . //£ Dominus 
}efus abiret , <& intra'vit in domum quandam , ,& qusdam mulier nomine Martba. 

p. ovj_~o ^*o/a- 5)35! . opyusi D/« p. Commem. Joachim & Annx , f . 152. at. 
Vide Sabbathum 6. ex Luca . 

•10. cxJk^f to ^ frX . ojjj^s. Die 10. Adorationis Cruris . Ibid. Vide Sabb. 7. 
ex Matcharo . 

11. c»A^ jq^©^ . j,*x.jj~ JD/V 11. Adorationis Cruris . Ibid. Vide_» 
Fpr. 3. hebd. 2. Pafchatis . 

12. y&;A£&J ^\^W ,5a^»X . **^-uj£ D/V ia. Adorationis pretiofe Cruris ? 
fol. 153. Vide Fer. 2. hebd. 6. poft Pafcha . 

13. v^i^i ja^p^ . ^A^fi^Ji. Die 13. Adorationis Cruris . Ibid. Vide 
per. 3. hebd. tf. 'poft Pacha. 

vaj\i\/ ^ajev. v V^a As*** Sabbatbo ante Exaltationem Cruris . In mareine 
J-^A» -f^oi /A*=w* fol. 153.. Vide Sabb. 7. ex Matth. 

v=i^\/ ^ja. Vxa +~ bom. ante exaltationem Crucis . Jn margin^ 
J^^ yx^ |^a^ ♦*» Initium fo!. 153. ex Johanne . J 111 J-l*s<u^ <^\.a> li ^.1% 
J-^aA-a fa°t* .^>*> /i-^-^? ojf-^ * Uioaj* ^9* Zs_^j yj Ec nemo afcendit in a&lmn 5 
nijt qui dejeendit de cxlo , filius hominis , qui eras in aelo . 

14. v»^S.J ^ ^«ij/ yji^ . U^£.X=>W Die 14. I« die Exalt ationis Cru- 
ris, fol. 153. Ad matutinum. Vide Fer. 3, hebd. 6. poll Patcha, poft me- 
dium : Pater clarifica no men tuum . ■ 

U-a- x ia vroj^a^ Ad Mijfam, ex Johanne. Init. fol. 15-3. a t. e,^^>o 

>£ca^^ca In Mo tempore ', con/ilium inierunt principss Sacerdotum , & Satellites 
adverfus J ^/»/« , ut perderent cum , ^r -veuerunt ad Pi/atum ._ 

•^■•^y^^ r*^ »^.~» ^=>-a» Sabbatho poll Exaltationem Cruris . In marg. JA.C**, 
/cxA^ >**> fpl. IJ3- a terg. Vide fer. d\ hebd. 4, poft Pafcha. 

vs^-aXjV ^s t^> r* ® orn - P°& Exaltationem Cruris . In marg. J^u^ ^J 
M*-^ *5^^ > ) fol. 15-3. a terg. Vide Dom. 3. Jejunii . 

15-. uao^ to ^o I^qj cp^c^J ^^^£»>o^ £)/> If . ^^i Nice t j?, ex Mat- 
tha-o . In.t. fol. 154/^^-^ ^ ^W w\*l^ \_>\ /«, u^^^-^ 

^•'° CU ^ V ' , ? 0O » • <*=*—? C^ ^' ^ />r ^ Do minus difcipulis fuis . £<:« ^ «//;o 
^w jicut o'ves inter lupos , eslote prudentes . 

I<5". ifia^ ^so | Aia4 2o/,c^^\/ 5h?l • i^i^a^ Dip I( 5". G«W. S. £//ft^r- 

■«, ex Luca. Init. fol. ic 4 . ov^, V-**? ^-".a - cja^ J^a' /oojo £/ w , 
^*<7/ ff///7; quidam ex Pbarifais s «f manducaret cum il'/o . ' 
• 17- o>--> >» > a\^ l^^/o ohxj^/ Jo, ? JJo/o |*3o, c^. ^ ., ^ , . j-%v^^ Die 1 7. j". Sopbii, 
W Jiliorum ejus s Fide:, Spei,& Cbaritatis, 'fol. ijtf. Vide Sabb. 17. ex Matth. 
18. a^W ^u^/ . rM±x*)l Die 1 8. J. Eumcnii, f. ictf. Vide diem xxv" 
nujus menhs . 

\ta *%> °^h^° Mft * ao ^ .M^^tf jD/V ip. Tropbimi 3 &r riorum 9 fol. iccr. 
Vide Dom. 1. ex Matth. 

Jom.ll. w .Po T O M V S SECVNDVS 20. Ice^y ^2o oi^U+Jo sa>aJ\§.saol *J.o\J . ^4*^ Die 10'. S. Jbtftntbtt 3 & 

fociorum , ex Luca . -Init. f. 1 56. ^aoy-l+^l » a *u\^ yoo^ -/. mil ^o aao*.'. /pa pa/ 
Dixit Dominus 3 ca"vete njobis ab ' bominibus , ne injiciant mantis in njos . 

21. JjaaV ~so yjja- >-■-■ »\? »J&9l.£4*^>a *~k Die 21. Comment. Jong Prophe- 
ts 3 ex Luca. Init. fol. ijtf. a terg. aacoo.. Jpo up.*. : ^mASt^a J-oooXao/ oooj »ao 
oo» ujk-f ».*,.-* \y )\y » $oj , pa/ Et quum turbe congregate ejfent , cepit Dominus 
°Jefus dicere . Generatio hcec s mala jgeneratio efi . 

22. a%s>\^.U j.oafi tp.tJ&J . ^.j.A.i.0 ^4ji/ Die 22. Santli Pboca , & Socio- 
rum ejus, fol. 15-7. Vide Sabb. 3. poft Pafcha . 

23. \/»,v^\vC^7 U~a~ ojjjo . ^JjOso ojtjil D/V 23. Annunciatio tjohannis 
Baptift* , fol. 15-7. Vide Evangelium de Nativitate ejus 3 die 24. Junii , 
poft medium . 

24. o)\jai Ljiofljkd.1 \oi c yaugy fi i^ ? . ^^,0 ,<*^.aj/ D/V 24. Sanffa .Tbecle 
Protomartyris , fol. 15V- Vide Sabb. 17. 'ex Matrti. 

25".. ui^cn/^ o^co^fiL^ . ~ip\-\o jo^tfcaaa p/* 25. Santlce Euphrojins P f. 15-7. 
Vide Dominicam 17. ex Matthzo . 

26". oaa^jjjXojACs., 7 U-q- ■^* \ .cn \/ \nj , ^-p\i,o ci^^d D/V 26*. Tranfitus Apo- 
Holi Jobannis Ibeologi , fol. 1^7. a terg. Vide Sabbathiim Pentecoftes . 

27. o£jf£.xniwa ^u*<fe7 . ^>m\o oC^-2^3 D/V 27. Srf/7#i CalliHrati , f. 157. a t. ■ 
Vide Sabbathum 3. poft Pafcha . I 

28. <.£~;a Jj^Sv. . c ^o o**jJ-»£ D/V 28. Santli Chart tonis 9 fol. if 7, at. 
Vide diem 20. Januarii'. 

•2p. sxaaji\*& . ^4*2** ovVxi D/V 2£. Cyriaci 3 fol. J57. a terg. Vide .diem 
21. Oftobris . 

30. Laso^oo ^20 op^oV ?•*■*•// .vaso-ioj^j^ . xfJ-jll Die 30. Gregorii Armc- 
n't£ 9 ex Matthso'. Initium fol. 1^7. a terg. aAj . <~p\ »o*j[ ooo» . Jfaa pa? 
• MV yaapo pao* ^^-oj ^** y»A7 D/jr/V Dominus . Vigt/ate itayue : quia nefci- 
tis 3 qua die Dominus seller yeniet > 
\o\ti v ^i OHobr.i, 

1. ittajJdoW gj-joWo . ^- li.»\«SJ .? D/V. 1. An ante ApoHoli s & San- 
Eli Romani , fol. 158. Vide diem 2. Septembris . 

? , .^jj^*' .vri P/V 2. Cypriani , fol. 158. Vide, diem 3. Septembris . 

3 . u»o&*sd ►*> *a^axaJJ/ vpaaiXoaj}-5 » ^xi\/ . v^^ D/V 3 . SanEli Diony/ii Epifco- 

pi 3 ex Mattha?0 . Init. fol. I58. |^aa*-$ /laS^io uoj JjJOJ . jj£oa J5oj /j.io/ r^l 

]*a.§.ca )i~t.xiJ ).xl*.£d±. Dixit Dominus par ab pi am banc . Simile efi regnum Ccelo- 
rum tbefauro abfeond'tto in monte . 

6. |iaoZ uAA/ ,0 D/V 6. J bow* ApoHoli 3 fol. 15-8. a terg. Vide Do- 
minicam novam . 

7. vi»aa.^o ok;* D/V 7. Sergii & Baccbi » fol. 15^. Vide diem 20. Sept. 

D/V 8. S. Pclagiz , e^fjohanne . Init. fol. 15.9. QQ^ImC >3 ^a^^^CS ^11/ /jo) . jjk\2o , oC^ ^-po/o j^^iao oiA*' rt vi . n / yoAC)o . ila^oio UyW> /XZi ' 

.'po/i/pa lit illo tempore w nit J e fits (id montem Oli'varum , & flatim addu* 
xerunt Scribe & Pbarifci coram Domino Jefit m u Her em deprehenfam in delicto 9 
<& ii quidem Hatuerunt earn in medio , & dicunt ei , Magifler : bee mulier 
modo deprebenfa eH in dcliElo . In lege autem Nlofes pracepit , ut lapidemus 
iHiufmodi . Tu *vtro quid dicis ? Kara eft ha?c Adulfera;. hiftoria* Verfio . 

$>• P' te CODICES MSS. CHALDA1C1 SIVE SYRIACI. pi 

p. ua\~ ^»f v^ajsx. J*.-Xa\/ slskil . ^" Die g. Comment . Apofloli Jacobi 
flii Alpb*i,{o\: 150. a terg. Vide d'iem 18. Oftobris . 

Eodem die e»A«j/*g»Wo u»aaa^..co ^waX,' /^fo //*/» £*//#/' Seieuci s & 
Strato/iice . Ibidem. Vide Sabb. 17. ex Matth." 

10- 4jdo*jl^o? Eulanii , lege » Eufantp/i . Ibid. Vide Sabb. 17. ex Luca. 

14. a.»J^i^/o oxjoja^/a euhUl . ^* Na^arii , Gervafii 9 & Protajii . Ibid. 
Vide diem 20. Septembris . 

i£. ^.4-jic^ 5*-*!*^ . ou S. Luciani , Ibidem. Vide Sabb. 3. pofl Pa-fcha . 

id*, ovxiia r t ai*<^\.a-" Longini Centurionis . Ibid. Vide diem 1?. Sept. 

17. ©i*»£j3*o oivx»-^» ". jl." Coreflia & fociorum ejus . I-bid. Vide diem 20. Sept. 

18. ioa\ vj\*^Ji? w«. \ a N / sldfl . w-T Qommemoratio Apofloli & Evange- 
Jif}<e Luca , ex Luca. Initium fol. 150. a terg. ^xi*. ^ . uo",.o<£>»A\ /*» ^ 
VooV oat v£x : y&X Dixie Domimu Difcipulis fuis . Qui Vos audit , me audit . 

20. u»a**ui/ i*sxS&J 2p*+c&,l . hS S. Artemii Magni , fol. itfo. Vide 
Sabb. 3. poft Pafcha. 

21. JoaX ^o yg*£*»l tyz^J iu2»Jl . h" S. P. N. Hilarionis , ex Luca . 
Initium ibidem \+o^axL ^b, ua-u^ 111 oc*b .^>a,ao/ **^»o ;«i -ao /*W ^i* -*joo 
j.«oj.=> U_ji^.^».v3 » N aa.AC= l £^ , vo} Joop Et vetut ad locum campeflrem , ubi multa. 
tarla eras * & ipfe elrvatu oculis in difcipulos fuos , diccbat . Bead paupe- 
res fpjritu . 

22. a-a;^? iJ^^.^La S. Abcrcii , f. i<5o. a t. Vide diem 10. Januar. 
23.. *a*j\f oxxl vaoax, . ^_Ia jacobi fratris Domini . Ibidem . Vide 

Sabb. 3. ex Luca. 

24. &>=s\~jU ij.UM . *1j3 Harciba & Sociorum ejus. Ibid. Vide Dom. 1. 
ex Matthso .' 

2^. iccX ^a cuiJUaao bUfi;& o^kaX/ ^.^W .c^a SS. Notariorum Mar- 
ciani & Many, ii , ex Luca . Initium ibidem V-Xaa 6-^ wo'^ooXA\ }&» r x>l 
^A« Uj ^^ Ua . JI^- lb ias^ iii/ Dominus Difcipulis fuis J nihil eil occul- 
tum , quod non rcvcleiur , neque abfconditiim , 07W non fciatur . 

20'. v./£vio ^» o»,\jb».^? ;a^o . usia-jjjvio., »" n\,\ . a l^» S. Demetrii , 6" row- 
•Kiemoratio Terre)notu s , ex Matthseo . Initium fol. itfi. ol/ : j^Jj voA* t^o 
lxi*2k ^.^M i^>\ \\oi Jojo v-o*JLfcia\Z o,jJS2» E; quum afcendijfet in na'viculam , fe- 
quuti funt cum difcipulis ejus , & ecce motus magnus faftus esj in mart . 

27. hteo;J§£ijeu££&^ . *la S. Petri . Ibidem . Vide diem 1 5- , Septembris . 

28. op.L^o u3bo)»»j2 ,^-clxJ . u.a" S. Andrea & Sociorum ejus . Ibid. Vide 
diem 20. Septembris . 

2p. o»Av^JMao ^-o)|p^ »J^\/ Ji*r*/ . £.!f S. P. N. Abraham , & Nipt is 
tjut » fol. i<5'2. Vide diem 20. Januarii. 
vijiCik? ^aJ. NoTjembri . 

Die i. u»a^ A v> ^vj *Uie>o l>5^n ^■>J I ^\W ^ba^i • J SS. Thaumatur- 
gorum Cofmt & Damiani, ex .MatthsEp . lnit. ibid. JUa^JfJi^ ^o^ /f^o j^co 
/^_2k}as» )£ ai .o > Vs |Zo4^,q» yaoj\ *^xom.o . uo'i.*»\Z Et vocavit Dominus *Jc- 
fus duodecim difcipulos fuos , & dedit eis pot e slat em fuper Spiritus im'mundos, . 

2. ©v^l^o Jjcu*^ / n\\ . va>"* S. Acyndini & Sociorum. Ibidem . Vide 
diem 20. Septembris . 

3? 5^«s^ i>U* 0Q-^xa5s JLilsuI . "v^ Encania S. Georgii . Ibidem , Vide 
Fcf. 6. hebd.- 5. poft Pafcha. 

tf. «a*^ J ^^«i^^,aCk t ^ r cS^. fS.Pauli Conf efforts , f.id'2. a t f Vide 2j.Ofl:ob. 
X«»f J^ f 3VI 2 7. iW<?r- 


pa TOMVSSECVNDVS 

7. *i^\n^,.tWn /JJCxaCSs /»o>^\ . f Martyrum XXXIII . Melhint, ibidem. 3 
Vide 25. Octobris . 

8. VJ^va o^JLo^? <?»&, . u.' ' Mich ae lis Arcbangeli . Ibid. Vide 18. O&ob. 

9. ^40^^ *y J--»NN . £ S. Matronz . Ibid. Vide Sabb. 17. ex Matthao . 

10. a£«*$oJ y ,^\\ . w" S. Oreftis. Ibidem. Vide 1?. Septembris . 

11. o^Wo ji.'v^ ." r^ w, , JJ" S. Menncs & Sociorum. Ibidem. Vide Jab- 
bathum 3. poft Pafcha . 

12. <*o~^ Jj^cu *lrSs. . is-" S. °}ohannis Efeemofynarii . Ibidem. Vide 
21. Oclobris . '• 

13. ^c,3^ -^2. Ji„a- . vj^-" S. Jobannis Qhryfoftomi . Ibid. Vide 3. Sept: 

14. u*o*k^Ji v-^USss. r " Pbilippi Apofic/i . Ibidem. Vide Fer. 4. -pod 
Pafcha 3 poft medium . 

16. u*wio u^-M w^Ss. . oS KpoHoli & BvangeiiHa Mattbzi . Ibid. 

Vide Sabbathum 5. ex Matthseo . 

17. »^^S\ ^o^cv^k^ . ju Gregorii Tbaumaturgi . Ibidem . Vide 
diem 1. hujus menfis . 

1 8. u*ajJ»>o a^^ /*o^ . w." Martyrum PLtonis & Romani , f. 1^3. 
Vide is- Oclobris . 

22. «»^5^o^ ^o**^, . ^Ja Mereurii Nlartyrh . Ibidem. Vide Sab- 
bathum 3. poft Pafcha. ^ 

23. c^i^-o# ^ ^£o> .^2 Petri Patriarch* Alexandria. Ibid. 

Vide Sabb. XI. ex Luca . 

25. uacoa^o/ *_~.gS\ . c»a" S. dementis . Ibidem . Vide Sabb. XI. ex Luca. 

2<T. JL.*o «^*^X c=T Sil£ Apoftoli. Ibidem. Vide diem 18. Oclobris. 

.17. ^ija^ v^Q^i^w.^" Jacob! Perfo . Ibid. Vide Sabb. 3. poft Pafcha. 

20. s-^J^ vftrsja^xo? . ^s" Stepbani junioris . Ibid. Vide diem 15-. Oclob. 

19. <^a-V/ q*^^ . £.a" S. Irenarcbi . Ibidem . Vide diem 25-. Oaobris . 
30. a»o)>rf. V AW^. Ibid. Vide fer. 4. poft Pafcha, poft medium. 

\o)S »<u|a Decern foi . 
• Die 1. ^a-.j u^iSs . f Nabum Prophet*. Ibid. Vide diem j. Septemb. 

2. kciA^ uaa& , . ^" HaZactic Prophet* . Ibid. Vide diem ?. Septemb. 

3. J^ia. v^i^s.". v^ Sopbonie Prophet* . Ibid. Vide diem y. Septemb. 

4. ^.ai^a ^o c,?)^^ cm*w^. ?~ S. 5^^ , ex Marco . Init. rol. 1*3. 
a .terg. /ooj. u^» $&.$ol feo o^oi, \i/ ow ^.o»o . o»j &;=» u.^ca y^ao? o>*ii. Mo 
. <*\ ua^pd* Et fequut£ fitnt eum tiirhk mule* ; quumquc cum eo abirent , ecce 
turba mitlta opprimebat eum . 

5 . l^m &q —"^s . ^ Sctntti .Sabe 3 fol. i<?4- Vide diem XI. Januarii. 

6. Il^i U^ ie...ri^ sjajl . oGommemor. Santli Nicohi. Ibidem. Vide fer. 3. 
poft adorationem . 

9 . oyx^ ^- t A \^- . J" Coneeptio S. A»»£ . Ibid. Vide Sabb. ^. ex Luca . 

ii.^^JSn.XU-^ jJ~>=>S^ \h}i • U" Qommemoratio S. Danielis in* 
elnji ■. Ibidem. Vide diem 28. Septembris . 

13. o^j^'o v^o-UW ^-a>^^ >jja >L . v^." ' Commemoratio S. Euflratii , 
& Sociorum ejus . Ibidem . Vide 2j. Oclobris . 

17. e^a ojAsXAv^ s * s o»4 t fl^?o ^W* «^=^K >W • £*• Commemoratio Da- 
nielis Propbet* : & SanHoru'm tritim piierorum . Ibidem.. Vide 5. Septomfciris • 

20. uBa^ia.sJ jw-nM >h?i • y^ Commemoratio San fit Ignatii . Ibidem 


■f»(» CODICES MSS. CHALDA1C1 SlVE SYR1AC1 . 9l 

\Jyo\^ -*^_._.&:>o yo&--,«oo) J_> . ;_ok £.v Marco .. E^ <&£«/; Dominus Jtfus & d'u 
fcipuli ejus in Capbarnabum , quumque ejfet intra domum 3 interrogaiiii eos , 
dicens : Quid cogitabatis in mi a . 

21. ovuW om»-^q^ • l-~ S. Julian* , f. 1(5*4. a^ Vide diem 4. Decemb. 

22. J__s&..23j? ov__.t_5_v? >Ja»Z . >^-3 Commemoratio J. Analia/i£ . lnitiiim 
fol. i^^. Lt-S-co ^a ^aa-.^r* a-Oxo, . ov_a_xoj:_. Uo*._*_\£_». J;_a po/ . <_eai_i_o -io 
^lo^^-ffll^. ^aa^ov-p ^-=^r> ^.o) ex Marco : D/'.v/V Dominus difcipulis fuis , 
^c^/rj eos . Attendite mo bis a Scribis 3 qui mo hint incedere in Flo! is . 

\^J \^a A-v-a Reclius Jc_/I/ \=y.a Sabbatbo ante Commcmorationcm Pa- 
trum . Ibidem.. Vide Sabb. XI. ex Luca . 

J_s_x/ Vxo ^Dominica ante Patr urn Commemorationem , fol. 16$. a terg. 
Vide Dominicam X. ex Luca . 

?JLoaV ^^a &;_.__ Sabbatbo ante Natimitatem. Ibid. Vide Sabb.XII. ex Luca. 

^*t^f l^ji^ _«Ji_:>a_x/ ^=_n t _, Dominica Commemorationis S$>. Pat rum 
ante Natimitatem . In margine /^iN*^ •&* v *9 J^___ *_, . Initium ibidem ^a 

«3fp_>fo 0)\.2> *»oj> 0)fj& iA»*A» U553. r .t2a^j Uj>;'a_>.-9 Jj_S*_.£_. . cv^-oj\/ . u/iS__35 o»*»a.ra_» 

vfl-£D.jJ^o/^a.->j^ ExEmange/io Mattbxi .Geuealogia. Liber Genealogies JefuCbri- 
Bi Jilii David , filii Abraham. Abraham genuit lfaac . 

-^ ! x J "- - ; ' : -kcs'. Init. fo!. i6t. a terg. 

m Jefu Cbrifli fie fuit . 
vitatis , ex Luca . In 

/'„ oVfia-j ////1 £•*/// edict um ab KuguHo Cifare . 

?.f. j^ji/ 9 J &ji ^a ^^j - "^W£v» ^ao ,*__o . jJL:__J ^cu . o*_T In die 
N-itimitatis . A.^ M.itutinum ex Matcbeo . Vide Emaugelium Patrum pofl di- 
midium . loo, ya©, J„_v_._3 __.__x_*» o»l;\ol Gene ratio ^efu Cbrifli Jic fuit , 
iol. 1(5*8. _J*._3 „io osJ^rj\'\ A</ Mijfam in Nati*u'uate , c* Mattbto . Ibid. 

JaiOo ^5.Jo>3,^ Uoja_.ioa.Ci |j03>^ -^.__x A^CiJ> UEom. Jj_o ^_._l/ ^_ Er y«///« 
y/.t^wj ^^ < j e f us i" Betblcbem J «</„ in die bus Herodis Regis . ' 

2(5". y>-f.2o oj ? Ai_\/ jlnji . aa" Commemoratio Domini Sauclz Maries . Init. 
iol. i(5-8. a terg. ;J*i\_._» u_^_i/ )_^» oy-.Uio Jo, y^jX a_\j/ us }io_io . ujAoo -» 
*a*a>a*_x Ex Mzitb. Quumque ill': abiijj'ent , ccce Angelas Domini apparuit in 
fomnis Jofepb . 

27. vcoajj&k^ 5w.aV j^ajZ • ;a" Commemoratio S. Stepbani , f. i<5p. a t. 
Vide Dom. XIII. ex Matth. 

. 2 p' ^i^i c--$l ^iaV *-^^t\/ ilstl . uA Commemoratio S. Jacobi fratris 
Domini, fol. 1C5). a terg. o,5«vo oi/o ". J^^aX /I/o ^1 ^ _x.ajo . _*__v>q „_; 
•|^_i Q _. Zoo, t o 5 . uo'^.x_bi E-y Marco. Et exiit inde' s & venit in Civitatem } 
& fequuti funt mm 'difcipuli ejus , & quum ejfet Sabbatbum . 

2£. \te£ltf 9k?l . ^-" Commemoratio Infant i urn s fol. 170. Vide diem 
-<5"- nujus mends . ' ■ 

In margine, rccentiori manu ^> *~ -_\^/ . y^_j ^ JjW >J a ,l . ^Ijil 

^M -io __^xo _>\^ . otj-v^ ovaa^vr^i ^iiilo *-/o . J.Oa\ ^^cx^ D/ff 30. 

^ommemontsh S. P. N. Nili . Vide Sabb.* XI. Lues . £/* 31. J. Mtlame . 

vide diem cr. Septembris . 

>]i_i__./ ^^ c; _\s/ Dominica poll Nativitatem , fo!. 170. Vide diem 26". 
nujus menfis . 

Janua- 54 T M V. $ SBCVNDVS uj/j6s\? \q4^ Junuario , . 

Die prima vaamX«J»a p^/i^l »Ja)lo ».. .Wvf W Ji2»* -Mf a • ».9' / * - 
ctimcijio Domini Noflri Jefu Cbrifli , '& Qommemoratio S. Bgftffi . Initium 
ibidem \2», /oC^Jl --».-. «a»o -....->*v>' U\i p^Lo . jaso^Q oj&*=»o . jywnnX ^o 
.o»*.o a ioa*. ? ^c! \*a Ex Luca . In Wo 'tempore . Et regrejji font Paflores , 
laudantes &' eanentes Deo pro omnibus? qua audierant <& "viderant . 

2. o^t^/ o,"^x£k? s * pU ei^^' e»^? Leg.itur fLvangelium Feria V. 
hcbdomadce nova . Initium fol,. 170. a terg. e*aa*». w_*»-.«.a ^20 v*.Ji-=» ^*» /oo> 
.. vaacoeujanjj Erat quidam ex Pbarifgis Nicodemus nomine . 

3. Evangelium ex Matthso . Initium ibidem cp+i~a* ]il keoi+a o*&_*£»a 

Itf /7/o tempore , Vtfjrit Johannes Baptifla prcedicans in defer to Judx : 6" exibat 
ad ilium Hitrofo/ymU , & omnis terra ]ua£ . 

4. rt<5 ^7 ^jA^/ ^ \^Ji Queers .E'vangelium VerU 2. hebdomads 
nov£ . Fol. 171. 

X*&\ u»j)a^s \^a ^s^ca Sahbatho ante bcnediflionem Aque , In margine 
\~n y^ay J*.k». Sabbatbo ante Epipbaniam . Init., ibidem o^-J^o . aat^.00 ^» 

. J*aa*,y Ex Mattb. In ills tempore z'Vcnit Johannes Baptifla prgdicans in defer to 
J ud£ , & dicens . Pcenitentiam agite : appropinquaijit enim regnum Ccelorum . 

k£\l ^a/j^o N V^xs »*. Dominica ante benediclionem Aquss , ex IV^arco . In 
margine Jc**:* *~ . Initium fol. 171. a terg. ++<* • J.~^o ^rea-so- |pej ojiamr* 
y^J y^-a uajl* w_^a>o J-j/ Jo>> . J^j U^l^ **»--&*? Evangelium Domini 
Jefn Cbrifli : Jicnt fcriptum efl In Ifaja Propbeta ;. "gcci ?go rnitto Angelant 
rtieum ante faciem tuam . 

J. Ix.^.7 ^.J^tt oi^A\ 53^ D/« jf. j4^" notlem beneditlionis Aqu£ '. 
ideftj Epiphania;, ex Luca. Initium ibidem ovloi^*^*)*-^^ u^o-j u> /M*^o 

j4/7«o autem quintode'cimo regiminis Tiberii Csfaris , quum ejfet Pontius PiUtus 
Pi-cefetlus in °}ud£a , Herodes autem Tetrarcba GaliU* . 

6. i^sa . }y>M ^J?oi3 <^a^ J« die Epipbani* 3 ad Matutinum . Initium 

fol. 173. ^iiiax. Jjjo )l]* I*_'ioa- *.Xo^ Jo'oio . Jxao^Q C)*v*ljio . JBaflpo ^20 
53^0- ^o j>^j jj^*^ ^ ..^//° lw^?.^M ^? £ ^ iMInrw. ■ ■?« /V/o tempore y 
Et fatjum esl in diebus Wis : & venit Dominus Refits a Nazareth GaliUx 3 & 
baptizatus efl in lordane jlwvio a ^ohanne . 

V&ao ^ao u»j t cii^. Ad Miffam , ex Matthto . Initium ibidem jU ^sm 

oMio i+^lp^f ^i>"u.al ZoX Jj^^ U^^» W? «^0 utoato- /po Tunc *OtlUt Domi- 

nus Jefus ex terra Galil<c<£ ad jordancm ad jobannem , ut baptizaretur ab eo . 

7. y/^xv^V Ja*.a- »" n\/ 'jjijl Commemoratio S. Jobannis Baptifl* . Initium 
fol. 173.' a terg. Jo* «m7o o^iaV |X7 ub&«b— • /^q\ ^ua^<v. l-^a^u* Jj»om._£> eniu_i>o 
/o^? ? ^suft) Ex Johanne . 7/x Wo tempore <yidit Johannes Dominum Jefum ad 
fe "venicntem , & ait : Ecce a gnus Dei . 

U^i utojjaja ^^> &axoa Sabbatbopofl benediclionem Aqu£ , five Epipbaniam . 
In margine . 1-*j> >^^j )b^j* Init. ibidem •Jaa.so—* /^io ^9la jjiso^.xa o^*-^»o 

yxlXt^, ^X2kj7o ^^ioa-. ^*iO»5? ■£»<> . jj^Jto ^io jLfisJ^^ /» ^ >» i o X }-oj ^0 i>.-^?« 

^ft r a ^3»jBua ^.ao Tunc Dominus Jefus ductus efl a Spirit u in defer turn , ut ten- 
taretur a Satana s tf jejuna'vit quadraginta diebus & quadraginta notlibus » & 
poflea efuriit , 

Dow/- CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYR1ACI . 9S 

\. vr V vn!>g-o »-iv-=> 9 -~ Dominica poH Epiphaniam < Initium fol. 174. 

jZ/o L>l£» oi-N--. ua.^A,o JJ^$^» l^W ojX "\)/ -jq-o^cx, >--Q3ioZ/ ^o^a— . ./*:*» r*»-^K *2o 

^i«i^aaa ^bai,s £x Martti. Quumque baptism effet Dominus ]e(us , j6* /Prf- 
fe-KJ fo'Jft* }°b-innesi reliquit Nazareth , -veu/faue & habita'vit Jn.Capbaruabum . 

10. *£o.«x~c^ ^so }m\s, Ex Johanne . Init. fol. xj%. ooojo . J^;. n xjjA*l_=io 

.pxua »&q ^_^.io jp.i~a* /oo»j In Mo tempore . Er 'volebant capere eum : & exiit 
e' manjbus corum , & abiit iter urn trans Jordanem in locum , .ubi oliin erat 
\obanne.s baptizans . 

11. Ex Luca. Initium fol. 175-. J^'Lsoo* ^a ^-.^ Joo,o . ^o;*-^ o»A*.=»o 
j.i»_^?oo Ucasz* Jiot.au>. «al\>o oo»> «^ot In illo tempore ,. Et faff um ,es7 a it ad am 
die , quum doceret turbam in tempjo , & e e vangcli-z]aret . 

vijQa*xoo>oj! na.t^ >J?»Z Nacu\? J»oj uSo Eadem die Commemoratio $. Tbeo- 
dojii.. Initium fol. 175". a terg. ***_:» jZ/ Vx ux> G .aj_* ^-qo j^o^^a ov&^_*o 
JJoua 0° **<ssf° ^^5»o. **<>fSo\/. ^a© ^alvao/ v^g^oo Ex Luca . ]n illo tempore . 
Ec sletit J ejus in Joco camps siri . & turba mult a difcipulorum ejus 3 & multi 
ex pppu/p . 

12. aa^jj^l^ ov^-^qSjs jJajZ Commemoratio S. Tatiane , fol. \j6 r Vide 
diem 4. Decern bris , 

*3* o^Ji-jJ^&lo o-X*:^/ ^ . r> « n^ s >/o»^ Certamen .SS. Hermyli 3 6* 
St r atonic/ , fol. 17^. Vide diem 25-. Sep tern bus . 

14. io*^>^ ylao-A Monacborum Montis Sinai ? fol. jyS. Vide Sabba- 
tburn'XJ.. ex Luca.. 

15. y*z&\>^.>,)jU~<^ Jobannis Calybita . Tnitium fol. i7<5*. ex Matthso. 

j\*.o+~ ^ioo }ki_. fX > )L>sb\o H^X^^ ^o ^s^=3 ^.fi^Jio/ o,s^=» oZ/o.JA.0^0 c,£w=»o 

i/7 ///a tempore . Et r venerunt posl cum turbi multse ex Ga'/iUa , & ex De- 
capo li , & ex Eierufa/em. 

16. Axao;..^ o^xoXjs Catenarum Petri , f. f.16. a t. Vide Sabb. Pentecoftes . 

17. »xoo*ja^.j/ Kntonii , fol. \j6. a terg. Vide Dom. j. Jejunii . 

. ,tp, *XDQ-5i^» ^u^o^. 5". Macarii , ibidem . Vide Sabb. XI. ex Matthao . 

20. cooa-ooao/ Jl^xSis jjajl S. Eupbemii ( idefl , Euthymii ) fol. 17(5". a t. 
Vide ultimum Evangeiium . 

22. ^iV^^ac^/yBQ^ajxiip^i^x^s S.Maximi Qonfejfiris, ibid. Vide 25-. Oclob. 

25. ena^^v^^ *^£&J S». wegorii j. ibidem .' Vide diem 3. Septembris . 
( 26". o»>]/o/q jp^iaija^/ Xenopbontis ? & fliorum ejus , ibidem. Vide Do- 
mmicam 3. Jejunii, 

27. .^o^\/ ^a |i- Q< jobannh QbryfoHomi , ibidem. Vide 3. Septembris , 

28.^^ |ioa? iJajJL Commemor.atJo P. N. Epbrarm . Initium ibidem, ex 
Mattnaro / ? o, h-XLJjL* |/.^ Uri_- jl ^e^ ^ cioo^j ^40, yoU . ^,S^\is\ f^o &1 
^* ty e> \^j Dixit Dominus Difcipulis'fuis . Vos c'slis lux Mundi . 
iV5,7 ^0/^/? Ciuitas abfeondi fuper montem pojita . 

2.9. .^a*kW t L-cS\5jajl Comm. S, lgnatii,{ol, 177. Vide diem 20. Decern. 

30. a^\U .j"-^^ S. Hippolyti , ibidem . Vide diem 20, Septembris . 

31. li~a*o oj^a jj3^£»V SS. Cjyri ? & ]ohannis , jbid. Vide diem 1. Nov. 
' l^k^* Februario . 

Die 2. \i.oM ^^>^/ Wsx. ^^fiij ^an, o^ ywu ua/Z Ingrejfus Domini 
noun Jefu Cbrilii in Tcmplum , ex Luca . Initium fol. 177. Uo^a o,.\*z>o 9S TOMVSSECVNDVS 

3. ^mlalN^h^ • Jfcji S'mtonts Sacerdotis > fcl. 178. ex fcvangeho 
^-SLftftUt.f P«— «* HW- «• '*< Vide diem 

"• ■ S ; P !3u i «l^ • « A** Jfe** . f- *«■ VMe diem «. Decemb. 
5r «***! <*"**. _ ai. D , • r _„o a t vide diem 20. Decemb. 

8 tt03 L ! lSk Jfe« 'ibidem Vide diem . Oft** 
L'SSt ^T. C S. clw^«. Ibidem. Vide Sabbathum j. 

poll Pafch^poft togfts. B/rfi . Ibid. Vide Fer. ,. hebd. 5. pod Pafcha. 
CZTCTW' Ibidem. VWediemM.Oaobm 
!' ^S£3bi ': ..-Ciwwh* A«Mf*» ■ Ibid. Vide diem 17. Nov. 
,4. -^."-r N . , . lbidem . vide Sabb. 3. P* *»***• 
J 55/51'^*. • K ft* T;-i Jto.. Ibidem . V.de d.cm 

"''SfS'nj ,*»- JUwrf- fe- e^« *»*"** Af /«*»»*• Ibid - 

Vide Sabbathum XI. ex Luca Ttaf p««^. Ibidem. Vide 

22. yj.£..=x-x( POO* M*»< • "^-» U. f • * 

Sabb XI. «| t™. j IbWo Cfia, j„W, B„ 

cx DifiifuW^s .^ ^ _ ^. p w Jafaf . pMriarchl , f . l8o . vide 

"^J^S ^*- t^ • *" & *•*"" E ^ ; G, * f • Ibidem '' " 

Vid \;: M/2T1 u. • »• *<■»•-• w n ^- ibiHem - vide 

dicm J: ffiS t~* • - p-r'' c ^ ; '- Ib;dem - Vide diem ] 

15. Scptembris r 
^DfaT^L.! .iUM • V JtltoAefa. W. .86. Vide diem rcr. Septemb. 

a te T s£?sls; as^f'*- .•'* *■»* *■ >«•»• ibidem ' 

Initiumlbfdem.exMatth^ ^ £- . ^ '?^jj^j£ £ CGD1CES MSS. CHALDA1CI S1VE SYRIACI . 97 

minus _ dlfcipulis fitis parabolam banc : Simile esl regnum cmlorum hjimini patri- 
familicts t qui exiit mane ad conducendum operarios in 'vineam fitam . 

io. WaojaiD ix^U .u" P. N. Sopbronii, £ t 9u Vide Sabb. Xr, ex Luca: 
if, ypaj t lok/ J Ja a/ .e*S S. P. N. Ammonis . Ibid. Vide diem 3. Seat. 

16. a±3l£ \Sa\l U+*l • <^~ S. P. N. Tacii, feu Eutycbii. Ibid.. Vide 
diem 20. Septembris. • • 

17. i**».*ft/o£\J \^X.v Alexii *uiri Dei . Ibid. Vide Dom. 3. Jejunii. 
20; lass ^±sx ua /o\,A^ uA/ Z/o^atf . _ a " Pair urn , qui .cafi funtinlaura 

S&htB . Ibidem r Vide diem 20. Januarii. 

25. . o£^7 c^/o oiV^ . oya Annunciatio Deipara . Ibidem . Ad Matuti- 
num , ex Luca. Vide diem 8. Septembris . Ad Miffam , ex Luca.. Initi.um 
ibidem /;.»£oo Loo^o J^aj? 0^*0? -^&A/ Au£>^ /Alsacu ^Ao, w) »&2k ^ 
■ Ui-* **^ »— ^ \» s ? • !*»( • ^"»»* l*^»- ciie^^ Po/? f//Vj d #/^/?; |7/ w concepic 
Y-Ji fab etb uxor Zacbaria , & occult abat feipfam menjibus quinque , dicens: Nempe 
Jic fecit mibi Dominus . 

2<5\ y)k\l ^bi&^flhd .«lri Commemoratio Gabrielis AngeJi 3 foi, 182: 
Vide diem 6". Septembris . 

27- "»W£oo e» ff> .,. n\ ^ . ^ J, Matron£ , f. *82. Vide Sabb. -17. ex Matth. 

28. ubq *\~coJ^ ju^l . u^Sa S. Baji/ii . Ibid. Vide diem 2d\ Februarii . 

25). ua^V ^£a k~c~ . £la ?fohannis Patriarchs Uierofolymitani , 
Ibidem . Vide Sabbathum XI. ex Luca . 

30. ^aaxiA^/ K»* *W^ . V S. Jobannis Climaci . Ibidem. Vide 
diem 26. Januarii . 

31. n^Uooy^-to.irMe/iodori, & Neopbiti . Ibid. Vide diem 20. Sept. 
-AiSAi Apri/i . 

Die i. <*Jtj^l ^4*3 o)?l^\^ JW . Jxixu ya ^a* \J Commemoratio San- 
U* Maria JEgyptiac £ , ex Luca . lnitium fo!. 182. a terg. j^a^c o,^2» 9 

. Haxo /Aj-*ao v»o>:=» Loof /*- J II Jew In illo tempore : Er rcga'vit eum qui dam' ex 
Pbarifsis 3 ut manducaret cum ipfo : & ingrejfus domum illins Pbanfzi 3 difeu- 
bud : & cccc -venit quedam , qu£ erat in ilia ciuitate peccatrix . 

2 3- ^^♦•^jl^a jcu,jii>./ jla^Z . i^-a Commemoratio S. Georgii , fol 181 
Vide Sabbathum 3. poft Pafcha. . 

25-. ^uojapo ^a^7 yfafl- • puT^ Commemoratio S. Marci E-vangeliil£ , 
«>I. 183.' Vide diem 1. Novembris . 

r r . 4°; ^^ , ^ ^ooi- «^A*Xf >iau . V Commemoratio ]acobi Apoiloli , 
pn Zeaedei , foi. 183, a terg. Vide Sabbathum vir. ex Luca. 
*>U Majo . 

Die 1. Itstf foJ . {• Commemoratio Wcremie , foi. 183. a terg. Vide 
diem j. Septembris / • 

tf. «*>/&s v^aj J|a,I . o Comment. ]ob jufti . Ibid. Vide Sabb. XI. ex Luca. 
•7 2v»*"»! ^ i*-«i- ;**a^ fjaal - w~ Commemoratio S._]obannis E r vangeli- 
fttifilU Zcbedei . lnitium ibidem, ex Johanne . w» uoo, ^o^xs oj^^o 
• oiiofj o>^,-|o cv^s/ vfloc^j^ ;^» ? cv=A^ 9 .*o» ^*xi-|xs - I/z /7/tf tempore : /?rf^ rt«;r« 
/*»« crwea Do/»/«/ Jryi , jfefe^ Jjus , eir /j w . il^rr/j ejus . 

?•:+*>>*&. jJoaa^L^^/o . l^jj w=xi§^ . J" 1 I/^/'f Propbete, & Cbriflo. 
Pbon Marcyris, foi. 184. Vide Sabbathum 3. poft Pafcha. 

iQrjpxu*, wA^Sn . uT Simonis Apoiloli , f. 184. Vide Sabb. 3. ex Luca. 

JQW.1L N £/);- 
9 Z TOMVSSECVNDVS t 

.», *4»i*s ^Jsu=J , — - E^W« , itacrmni , Jbidem . Vide 

diem ... Oaotais A /«W«. Ibid, Vide Sabb. 3. poft Pafcha. j 

1 j. ««JoWa.'aS . <*T£ P«A»«», Ibidem. Vide d.em tf.Januar. J 
Iff ££ ^.71- J. Z^«»* ■ Ibidem , Vide diem 6 iep.tembns . 

* 7 . t^JLSU ■ ti TW.« , # ?«- • «; id, V 'ded'emao .Sept! 
a8. <W V J. ^a»-»l • ^ Cnfctntu & fbwrum , Ibidem . Vide 
Dom. 1. e* Matthso . . ,, _ 

31. o-oWo u»-?°^ .'ii Htl/«Jii,*r Hem,*, fol. .84, 

^r'.Uty. <P»*~. • t <***> ■ */«*«• > fol ' » 8 4- Vide 
Sabbathum^oftP^ha, .^^ ^ ^^ ^.^^ ConHan , m ^ 

tani. Ibidem i Vide .diem 3. Septembris . 

3.-^^.^ I«toj i^r/. Ibid. V,ded,em 1 y.Septemb. 

Ibidem. Vide diem* ay." Oftobris'. 

««J , 6- ?*£*« • fol. 184. a terg. Vide diem 1. Novembns . 

ret* . Ibidem . Vide diem 28. Septembris •._._. T T . 

tl WJ w=u*i *»"• ~ Commemorath E/ifii Prophet*, ex Luca . Initl 
ibidem ^ <*-"su 1.00,0 f^f \^» ^ =V ,-^Oa 000,0 )«o^d c^ 

. ST !2 ^ voVoJoi ^W« ///• tmporf : & crant adrmrantes frpcr 
omnils^h g r)iti*\ f»> ***** * '"Damp }efu .^tduebant et -nonne 
itUeBf/iusJofepb.DL autem eis Forfitan duet, «%^ ra ^' 
iy. Je>L JLfcJ >K>1 • °!— Commemoratio Amos Propbett , tol. 18 j, 

vi ^*!^ **■*■' lbidem - vide | 

Sabbathum ^poft P^ha^ _ ^.^ ^ ^,. 

At, fol sE Ad MatutinamTvide diem a 4 . Februarii , Ad MiiTarr , , ex| 
Luca. Initium ibid. ]*£** ^^ J-ol \^.-? *£^M ^Tf-'J^. 

.ik Ao7 ^ o, Orwii* «*i W' fcrtitrc narration** rerum prttcri- 
tamm>: prout JdidTrunt nobis H, qui a principio freruns fpeHatores & audi-* 
tores Verbi : 'vifum eH etiam mihi . , . 1 

fol. 187. Vide Sabbathum 7- ex Luca. *„„«„/; p. /r ; ^ 

a.»r«;« i/W«/ffl ApoHohrum, & ftria ;. tM»» «»«• »n""J m tol - ,s 7- I CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYR1AC1. ps > 

• J**> c^L *^? vr 30- ' r 01 ^ >!> ^£°° E * Mattb. In illo tempore . Et 
anum -vidifct Uomiaus Jefus turbas , mifertus tH eammi erant enim tribulate, 
tx jacentes , ficue rues , quints non cH pastor . 

JcOei Jufio • 

Die i ^Uaota J*j<^ U^W >k>l.l Commemoratio Medicorum Cofme & 
Damiant , to\. 188. Vide diem i. Novenibris. 

2. ^.poZpa o^a^, >}a»Z.^~ Commemoratio S. Doming Marie. Ibidem. 
Vide diem 8. Septcmbris . 

y f ylvaoa n^A> ^ ftp, o,U^s »Jb»l . ej S. Martbe matris S. Simonis . 
Ibidem . Vide diem 2. Decembris . 

7. 3^^0x3 >|a^ jjajl . f Commemoration. Sifois . Ibidem . Vide diem 
11. Januarii . 

8.. utoa*ao*»a ♦-Tr^s, JJajZ . w" Commemoratio S. Procopii . Ibidem. Vide 
Sabbathum XI. ex Luca . 

15. |jMfc»^ jrM*&\ JlajZ.v^j; Commemoratio Gabrie/is Angeli s fol. 188. 
a terg. Vide diem 6. Septcmbris. 

17. JfcA'a. e^o/o u*a*QJa« ,Le2^ jjsjl . o^ Commemoratio S. Cyrici , & 
mains ejus Julitte . Ibidem . Vide Sabbathum 10.' ex Matthso . 

2.0. uajA^J ua&s >]a>Z . y ^j Commemoratio Elie Prophet*. Ibid. Vide 
diem <5\ AugulH . 

22.- o^j^^^S^ <^o o ^. , n ^ JJbpt , W30" Commemoratio Santle Maria 
Magdalene . lnitium ibidem \^' ^^ /** fa ^^ c^ . j^ « 

- ^u-*a, ,-*-«»» ^ v-as/Zk ^Ao» E* Zw<* . J., ,7/0 tem p ore , Erat' Dominns 
/ejus perambulans in omnem ci*oiww 3 # ptfgs/a , predicant & annuncianx 
liegmtm Dei , & cum eo Duodecim 3 & mu/ieres , qua curate erant a fpiri- 
tibus nequam . 

ir-j *?.■ ******* *-=»^. Jihjl . ^a Commemoratio E^ecbielis Prophet a . Ibid, 
vide diem 1. Novembris . 

\va 2 r' ^fc^^. ^^^ *k»Z • r*" Commemoratio S. Christine . Ibid. 
Vide Evangeh'um ultimum Matthgu . 

*?• «v^ ft ° vW *^^ * cv3 " Commemoratio Anne , iH^m Doming , 

tol, 285). Vide Sabbathum tf. ex Luca. 

VA 27 e N?^*^ 5^-^ ^ • W" Comnemqratio S. Panteleimonis . Ibid. 
Vide Sabbathum 3. poft Pafcha , 
^/ Augufto , 
Die i. jo^osw ^*iiaW yj>.-.o^ j|a,I 7 Commemoratio Macabeorum , Sa- 
Wmtbe, & filiorum ejus. Imtium ibidem . Wo^JU^Cbo^ |^ ^/ . u^o*** ^ 
'dlY^f- ^ C*^^ r? y,*- 3 ^- ^\*^o j-..rf jo» E* Mattbeo ; £)/>:// Dominus 
njcipuu juts , Ecce ego mitta -vos , Jicut ones inter lupos . 

&A* ? , -°^^ m ^ ^°^ "^ia^^? ^a*^^. fad . 1^" Commemoratio S. S/ff- 
^/ Arcbidiaconi , fol. 18^. a terg. Vide Dom. xur. ex Matth. 

3- <^ix\, 5-u.n^ . . v^ S. Ua/matii . Ibidem . Vide diem 20. Januarii . 

4- <**a/*if omy^ . ," S. Eudocie K Ibidem. Vide diem 18. Septemb- 
er cu^mjbo/ ,oJ*\? . ^ Euflgnii Martyris. Ibid. Vide diem 20. Septemb. 

Hri S roz ftf ^ ^-*«>»^/ vv^cc- Uai C^ . 0," Transfiguratio Domini No- 

'% 7*- m monu TMor , fol, 1S9. a terg. Ad Matutinum ', ex 

r- "'» NV Luca. IO0 T M V S SECVNDVS Luca . Init. ibid. vfioo^oja^^Xo miUaAoift!>;^a\ usoa.ce- Jpo f.-^Jo l^oJ-^Q oj4u_;^ a ' 
. /Wt£k. \^OxA)o In ilk tempore. & duxic Dominus °}efus Pes rum, & ]oban- 
nem , & *facohtm , & afecndit in moatem - \*]baa ^» uaJpaxsisOx Ad MiiTam 8 
ex Mattha*o » Init. fol. ipo. u»,»j, a aA.o u»a:a<xax>\o ugtoj^stS. ujscvbp- >^» i^jo' 
. ^ootiok^x f* **£.% ^coj^.' tfWo . u.c^./ E* adduxit Dominus Rosier °}efns 
Petrum , b" G facobum > ©• ]obannem fratrem ejus, & afcendit cum eis in moni 
pern excelfum feorfum , Hcic fol. 15)0. loco non fuo habetur Evangeliurfi 
ad Miffarh In fcfto Sancli Elise Prophets , ad meridiem , cujus initium ! 

U=oa§J.S£ MJM.W J^£us=^ 00» £» . ^-PQ? j-*-.a>Vid. CJ&- „<£4*»0 J-asof*Xl OjAv*_^o 

Ex Matth. E: inter rogarunt eum dijcipuli dicentes ; Quam ob rem Scribt dicunt : 
Oportet ut primum ueniat ill ins • Dominus autem }cfus dixie eis ; E/ias qui J 
dem *venU , & ipfe difponit omnia • 

7. ^oaos *Ua r-^% ifaii . f Qommemoratio £. Dometii , 'fol, ijte. a t. 
Vide Dorp. 3. Jejunii. 

8. usaoia JZ$d f W S, Mofts , Ibidem , Vide diem p, Decembris , 
p. JLA»'wA^/ . £" MactbU ApoHoli. Ibid. Vide diem 15. Apriiis. 

10. o&jWX t^dkf.w S, laurentii . Ibidem. Vide diem 20. Oftobris . 

11. ^0/ ,-o^f • P E*# yLctrtyrit* Ibid. Vide S'abb. 3. poft Pafcha. 

13, u*»*u<*a» fc£^ *_> v k . v^~ S. Maxi.ni. Ibidem , Vide Dom. 1. 

14. J^^5 w=u\(* . "'fficba* Thpfota, Ibid. Vide diem x. Decemb. 

17, o^> <*^/e ^'r.\7 ^ . o^" Dormuio Doming Deipar* . Ibidem, 
Vide diem 8. Septembris . 

iff. 5H^JU «*^t . «u £ jD/«wb«#j > fol. i<?3> Vide Sabbathum 3 
poft Pafcha . 

» 7 . c^j^Jo yujw^B^i • A-~ S. Myronis, &-fociorum, fol. 15)3. Viae 
diem 25-. Qitobris . 

18. ep&Wo o^a/ j»-^ • '—" S - ■ F/o '' i ^ fic' orum > ^idem . Vide j 
diem 15. Septembris. 

1 P . w^V ,U^^ <H^ - to" S - Andre * m 'ditis. Ibidem ; Viae diem i 
20. Septembris. 

20, Vc^o.uojX/ , -a" Samuclis Prophet* p fol. 1.93- vide d iem J. Sept. 

21. fatfoft o>^ <*L*&d • U*" &*#* Baffa&f/iarm ejus. Ibidem. 
Vide diem 20, Septembris . 

?. 4r ^,olio^|Ih=> uAaV • r^" Bartbolomai ApoHoli , Ibidem . Viae 

diem 1. Janii • 

2 8. ^>.i- ni>J uxsftio jh>i » w^~ Qommcinoratio Mojis ' /Etbiopis . Ibidem. 
Vide diem 11. Jan.uarii . 

2 p. J^^oqX/ |^q* 5v^a\? wajfs ^^-^ • •fe-s" Deco/fatio S. ^ohannis Ba- 

pti.fl* . ibidem . Ad Mamtinum . Vide diem 24. Febmarii . Ad Miffam , 
ex Marco . Initium ibidem \--e*s» . 1a\:» ^a-jc^oj V-aoe«o ra»^o o>£m— ^>o 

.k^&voo ^.2. _2o-<a_i: jj^ii,!? j^ltotua • t^/ /oojo . uaoaxo- /^>o* opo-A » ct^\t ( ^ 
; o^ .ojxlW U~*« v»d v»iwXo *I» illc tempore . Et audi-vit Her odes Rex: . tele ore c im fcJtum fuer'at no men Domini Jefu : 6* dicebat : Johannes BaptiHa 
refurrexit a inor litis 9 <& pro bier ea 'vir tales ejficiuntur per ipfum . 

30. wji w*\*a< . V T/W^/' ApoHoli, fol. 15)4. Vide diem 25. Aprilis. 

31. oil^ ei^/o c^xd\ ^4;\ . .y' 2^/75 Dw«* Deipar* , Ibidem, Vide 

diem 8. Septembris , 

4 Peni- i CODICES MSS. CHALDAICI S1VE SYRUCI. 10I 

Denwue fub-jungunrar Evangelia quaedam pro nonnuilis Feftis I neceOita- 
tibus, & de com muni Sanctorum 3 videlicet . 

Vide Evangelmm fer ,6\. hebd. 5, poft Pafc£a, pod medium j cujus initium: 
Enctnia jacta junt m riicrujalcm . 

2. o,\^£\\ V^j/ In Ttrremdtu. Ibidem. Vide diem its. Ocbbris . 
3- |U^ V^* in *<*'?* > f - *.04- a t. Vide fer. 2. hcbd. 3. poft Pafcha an. 7. »fca&, V^W Df ]uffh 9 ieu Momcbh . Ibid. Vide diem ao, Ju... 

8, o» ^!^\ V55J/ . £' Mulhribus . Ibidem . Vide diem so". SeptemL 
9- l^JiL^ Vs^ D* Propbtth. Ibidem . Vide diem 5. Sep.terr&ris . 

10. ;**a^s V^j/ De Manynius. Ibidem- Vide diem 20. Septemb. 

11. ^l^vj Ji^. ^^ V^f De hjcorporeh, ideft Angelis . Ibidem. 
Vide diem 18. Ociobris, 

12. doo£>«*a ^ c*u£*flB.» ^x^t^^j. . iS |Aa* ^a. Sateatbo XVII. <& 
5. Qhnslina, ex Matchao Initiurn to!. 105. JWI ^ : #&* y** \&> j*>j 
JjA-j o,^V»oji u^I&jo -c^Sk*^ ^>b» ^ A»to ;^^. J^,^., /ZanX* 
D/*// Uomtms banc p.arabolam . J*^ //W/ f erii regnum Cxlorum decern Vir- 
gmbttt > fit* accepenmt Umpades fuas \ & exlcrunt otoiem fponfo . 
1 » I? j '^^ w J Aao <£° ■ ? '° }*&**• ex Matthaio . Initiurn fol. ipy. aterg. 

W V /W /*=»\ *.**,' li ^j/o . W Z*\ ^ *A i^-^U iiaa . Uo'^a\*\ /;*, po/ 
Dm; Dominus difclpulis fuis . QmnU rnibi tradita funt a Pair* : & nemo 
noun Fuiif/n 3 aiji Pater . 

14. ixsoMU ^0 . ^- Ja*a m. BomUica XVII- -ex Matthao . Initiurn 
ibidem ^acw^t ^0 /*u*Ma JjUJ Jo» . ^«jo m J»*J& ««*• /jao jU fcaj w> 00^ 

. 4uasu yuoj /«///(» xrw/viv wvi /^/^^ jgfus in fines Tyrf & Sidoais : e> 
<«* flnr/icfr Gbanancer, de fin'dus illh egrejfk eg- , 

Ex hoc Kalendario , quod ccnfulto totuni defcripdmus » & ex divifione 
Ledionum Evangelicarum per annj chculum 3 compertum exploratumque fit, 
quis fuen.t eo anno , quo praftantiffimus ifte Codex fuit exaratus , \6.di s Chri- 
iti millefimo trigefimo , Syriacs Qrffcorojn Ecclei]ic in Pala.'ftip.a Ritus , & 
qua- iacramm Ceremoniarum obferyatic . Quod etiam ex duobus fequenti* 
bus Coaicibus magis iliuftratur . 

Ad calcem Codicis,foI. 1^4. a tergo a Eiias calligraphus banc epigraphen 
Aiabice adpoiuit , quam juvat iifdem plane elementis defcriberc s tamet- 
h illam a?que , ac cetera? Arabicas inicriptiones , qus in hocce eximio Co- 
dice occurvunt , ab orthographia; & grammatics regulis plurimum recede- 
re non ignoramus . ua e*W^ feȣj ^ u^^C^ ^^ ; >C1 ^^ {)^ 
w*- 2 ^ ^q\/ |^V ^ w^-a^ ci&ao . ^/ oo-,o o^ 1^ ^ 1/^vV^ 
102 r M V S S £ CV N D V S '■*> rogans quotquor in co legerint , ut preces pro.ipfo fund.ant . Dcus mifeS 
a reatur Le6orisj & Scriptoris , Amen. Hoc vero contigit Anno Alexan-i 
>, dri Gra?ci millcfimo 9 trecentefimo , quadragefimo primo , CbriHi. io3<S 
93 Laus Deo . „ 

Elias ifte ex Monacho Ccenobii Abbatis Mods, factus eft poftea Abbas j 
Mon after ii Elia? in Chaucaba; quemadrhodum ex binis hifce Infcriptionibus 
Codici prasfixis •colligitur . Et prima quidcm Infcriptio eft qua? fequitur \ 

3}-__,\? ^o^\o V \^S\ /soj -CC-iO UJ? .}-» a x>J:_» *f fxM ._paS\ JA-* y/ U \oo/ " 
**.._,_© &-^, U«\f. V£_oka_V t*v£»o c^£o t ax\l <h£c*x^l2kI opo^ yoj__o yiVfioo opa^a\/ Q ] 
Z>J*s\ Z^s^u^k/ *-5>-ia_i J.-^ ^ojAviV L\~l s*iM tp **r i\ \ yoo,;_>.o ^e.b.V o^^/ ^? 
]--/ U-O* •p-.j.-o /©»___ /fas* },*^-s/ ,_i3_o_ ,j_q_\ C_,oA___v/o \^4_>7 />oj ya_»Z U*. u\v- 
<^o;.___iq ta,2_ ^u2^Ja ■ -0 \aao U>_\__- jJo ^^=x- U yl^C-vaXD ♦-*__. v«A« #° ■ y&^Xf 

. ^00/ _.»_*/ v^Aa ^00 },xi ^ad o£_.\/ ^.j.pjW? ^ao /ojja>o Qux -verba fie Ara-1 
bice fcribenda , & Latine reddenda . w-bcv» Iml +±y£j, yt.a\l /A/ /■=*_/ M \aa/ j 
o>1_:___j_____xJ oi__e ? _) >oJ, too o»k-ao c»*al-x£i./o jjWJJ *c-io_' \*^jji/ /*ej A~»A_i wip 

KW *S^o <P><*c&kI *_-J_o o_;__C_».J ov-_-j£.-/ ^ia Uioo ZJ^ U*^./ -_-J\S_V j^JLoaa o^^X-sa^ u*-..___ u.. -__A P&J — NJai, k -<^_ „.__X/ va.~3o_- i — -t_-_> <ao^ioo__7 J-W ut2*A ^-~r-o jov___ /}..cu j^/ v J«l,fti ^»a\ ^~^__-x/o V.- s^jIV /jo) yo — aZ 
**Qf.--ao yoSU *a\Ja -ao V_o , *_)&*• Jio >______ JJ yj£.\.fi? »--Jl ya_t_ Jio- . u^Ja__\7 

. ^00/ ^__»/ v^jBO soo J^q <5q o£>__,/ ^-.j . cv_x_x/ ^ao »?r_-_o " Dico ego Ab- 
^ bas Elias Presbyter , difcipulus Abbatis Mofis , qui fcripfi hoc Evange- 
? , Hum 3 & Jibros Fcftorum & Refurreclioois » & fex Mena?i' Codices pro 
0, Sanda? Ecclefiz minifterio : me , fcilicet » hanc Codicem , & reliquos 
,, libros , quos mecum ex Antiochia Arabum attulj s ex legato donare Mo- 
„ nafterio San£li Elia: , Chaucab3 adpellatoj quod ego ipfe exftruendurrL, 
3 , curavi : ut hoc Evangelium ck reliqui libri in ufum eedant eorum , quij 
5 , prsmemoratum Monafterium incoluerint , & pro me peccatore preces m- 
3, derint . Nemini autem poteftas efto } eofdem libros vendendi 9 aut emen- 
3, d\ . Qui fecus'feccrit , anathematizatus & a Deo fegregatus efto . Mife- 
5, reatur Deus eorum , qui legerint, & fcripferintj Amen, Amen. "„ 
Altera vero Infcriptio ejufdem Elia manu exarata , hujufmodi eft . *pa& 

M-jJasq^a ja^.^ ^0/ via^o yoJS-Jo ^>/>Z u_icu Jib. jkt^Q U«^\ V=i3a3 >i-^ ^jAaoS^ 
*£sj=c^>, J5o» v aJuS , ,5-00^ ^m .» p\ ? 'auao^ Zji.a»o \2zkJ u^»5w>cS\ ZjU.a>o^^M Zf» 

^ai^ OjX|»^ pl^. ^200 . ^0O)X yiTU OjAv^Zo^ »I^oj5 Ov*3 VJa^x^o oi n.r> J-/> jib, ^x^O 

gSol ^ao? ^0/ J^ia ^aoo v^,&a ^a ^10/ *)Z/aao/ «aj w*jo 01^/0 Qua: fie Arabice 
fcribenda funt 3 & Latine exponenda. 1_j/ ^a-W . \a\/ -fe*-^// ©i^-V y*r£» 

^io^ Jfiu v ^ s -*o y»o»a>I-=x. v-«Adasift^!va : jo^b, \o? v=io^_ao yjifiufo ^>Z uaa. U^S-S,/aaa^ 

ZlJ,rio ->.^i3 UiO 0^*fnb.? o»^J°L*.=» ojijaW or^j w*i-0 0»m^_.S Cj\ f3<^ - ^r° »*-^ V S_. : e>_J^^i 3>b. ^200 . ^oC^ » arua ' o,&S.Z 0^ vj^oj/j ov*2i U£ia» \/o . \^.SaS r*> 
. ^-00 / ^-*ao/ ^--^° ' v*^_iQ ^a»o c=x&-3 ^20 . ^fcJfl/ OyLjaiaJ jpaj k4._j.jo oj^/o o»_5s_v/ **•' I 

Jn nomine Dei Omnipotentis . Dico ego Presbyter Abbas Elias, qui pi" 2 " 
3 , fum -edificationi Ccenobii SancH Eliss , cuod Chaucaba adpellatur » Q}? 1 CODICES MSS, CHALDA1CI S1VE SYR.1ACL 103 

ai ex oppido Abora agros , oleas , & filiquas , me jogante , fuppeditave- 

s , re»Chriftus eis .benedicat , & parcat ei » qui obtulit, dimittat peccata'ejus > 

& doner requiem animabus defun&orum ejus , per jntercefrionemDomi- 

- $3 nx Sanfta; Maria;, & precious Sancli Elis , & orationibus omnium San- 

s , ctorum , Amen. Hoc autem legatum efto Monafterio Chaucabs : in quo 

3 , fi duo,vel tres.Monachi permanferint , in ipfoium ufum cedar. Si quis 

, vero ipfum p.e.rmutaverit , anathema fit ex ore San&i Elis , & ex ore 

, mei peccatoris . Scripfit hsc Presbyter Elias propria manu .. Deus mife- 

. reatur genitoris ejus , & requiem donet animabus defunclprum ,ejus , 

9 , Amen. Qui fcripfit, & qui legerit , dicant , Amen, Amen, Amen.. 

x x. 

COdex antiquus in fol. bombycinus , foliis conftans 218. Syriacis lit«- 
ris Stronghylis , five rotundis eleganter defcriptus , inter Codd. Sy- 
riacps ex Oriente in Vaticanam Bibiiorhecam a nobis inlatos , olim Sexage- 
iimusquartus ; quo con tine tur , 

U**-^> k*^ y~l ou\ a a jiajJi. yo-^^o/ EVANGELIUM Verfionis Simpli- 
cis Syriacar , pro toto anno , five Left tones E-vange/iorum per anni circulum 
juxta Ritum Gr£corum , a. Dominica Refurreclionis ad Sabbathum Sanctum . 
Omnia , ut in prscedenti Codice XIX. fi quidem pauca excipias : Syria- 
cam nimirum Simplicem Evangeliorum Verfioncm, titulos Lectionum , & 
diverfa in Kalcndario quorundam San&orum nomina . Qua; proinde quum 
Ecclefiafticum illius statis Syrorurn Grscorum Ritum mirifice illuftrent , 
ppcrs pretium ducimus , uniufcujufque diei Dominica', feu feris titulum, 
& Leclionis Eyangelics jni.tium Latine quoque redditum ailigenter exhibe- 
ie. Interim vero duo funt prsnptanda: Primum > quod in hoc .Codice neque 
hiftoria Adulters, neque' duo ilia commata Lues Cap. 22. habentur . Alte- 
rum ? quodjofcphcalligraphus , de quo infra, multa contra Syriacam ortho- 
graphiam peccat , ac prscipue in .Santftorum nominibus s quos in Kalenda- 
rio recenfet ; uti ex fequentibus liquet . 

1.. Dominica Pafchatis , ad JVliflam , ex Joh. . Jjcjas.;* U^> ^auca ty. a4»*jo 
J&\*> /ooj uojoj^^/ ^»ju.f^> . ^i~&* ^so Jl-f.c^ca In principio erciP Verbum , fol. I. 

2. Per. 2. Hebdomads Requiei , ex johanne . /AutAjj /A^*.s JL&aa v=»~ <e><±*. 
f * 00 y° ^f )U~~ JJ /«^/ • **••?- ^0 jl-r^so Deum nemo vidit unquam , fol. 2. 
a terg.' Quam Syri , Gra?ci .'& Latini Hebdornadam in Albis vocant , ca Sy- 
fis quoque alio nomine liibdomada Requifi dicitur . 

3' Per. 3. Hebdomads Requiei , ex Luca , de Refurre&ione . ^"^ 

•pQ ^_> yx^ocA, . |i2»J ^$ oot^.jtssa+iay uo» ijao\ ^6 j£e=ua . /JJwuj JtSdj^y i^M.^, 
- yx+^s* .^oq^xdj |_'j£o/|_- va— Wo jf^xs\ ^o»> \n illo tempore , Simon aiu em fur- 
rexit , & cucurrit ad fepulcrum , & profpkiens , -vidiz lint e amino, pojita feorjim 3 

loi. 2. 

4. Fer. 4. Hebdomads Requiei , ex Johanne . /£w*o }&=>.*.* ^a^ f ^>a. 

j^ojx ^a l n Hlo tempore flabat Johannes fa" duo ex difiipu/is ejus , &• "vidit 
J yum ambit lantern , fol. 3. a tergo . 

5. Fer. j. Hebd. Req. ex Johanne. JjU.-h» . }ls~.*.\> }&?uL.y 1^*^, ^ sae- 
l°.°*o>MM.* 0Q i a ) aJ ^ i l^ayo +~ i^^»- U^) ^i 00^ . ^L a . K * In illo um- 

poif.